Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

Πανήγυρη 2010

Θεία Λειτουργία για όσους δίνουν εξετάσεις.

Το Σάββατο 7 Μαΐου 2011, από τις 7.30-9.30 το πρωί, η Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου-Κάσου και η Ιερά Μονή μας, τελούν και φέτος Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Βασσών Καρπάθου για όσους δίνουν σε λίγες μέρες εξετάσεις! Για να πάρουν δύναμη, βοήθεια και φωτισμό στον αγώνα που αρχίζει!

Πέμπτη 28 Απριλίου 2011

συν - οδοιπορία: Η κάθοδος του Χριστού μέχρι τα μελαγχολικά βασίλει...

συν - οδοιπορία: Η κάθοδος του Χριστού μέχρι τα μελαγχολικά βασίλει...: "Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ιωσήφ Η Ακολουθία ήδη μας έδωσε όχι μόνον όλη την Χάρη αλλά και όλη την χαρά, τον καταρτισμό του νοήματος τ..."

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2011

Ἀριθμ. Πρωτ. 404

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Καὶ πάλιν μετὰ χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἀπευθύνομεν πρὸς ὑμᾶς τὸν χαρμόσυνον καὶ πλήρη ἐλπίδων χαιρετισμὸν "Χριστός Ἀνέστη"!

Αἱ συγκυρίαι καὶ τὰ γεγονότα τῆς συγχρόνου ἐποχῆς φαίνονται μὴ δικαιολογοῦντα τὸ χαρμόσυνον τοῦ χαιρετισμοῦ μας. Αἱ συντελεσθεῖσαι ἤδη φυσικαὶ καταστροφαὶ ἐκ τῶν σεισμικῶν δονήσεων καὶ τῶν θαλασσίων ὑπερκυμάτων  καὶ αἱ ἐπαπειλούμεναι τοιαῦται ἐκ τῆς πιθανολογουμένης ἐκρήξεως τῶν πυρηνικῶν ἐργοστασίων, ἀλλὰ καὶ αἱ ἀνθρωποθυσίαι ἐκ τῶν πολεμικῶν συρράξεων καὶ τῶν τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν, ἐμφανίζουν τὸν κόσμον μας δεινῶς πληγωμένον καὶ σφαδάζοντα ὑπὸ τὴν πίεσιν φυσικῶν καὶ πνευματικῶν κακῶν δυνάμεων.
Ἐν τούτοις, ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι γεγονὸς ἀληθινὸν καὶ παρέχει εἰς τοὺς πιστοὺς χριστιανοὺς τὴν βεβαιότητα καὶ εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τὴν δυνατότητα τῆς ὑπερβάσεως τῶν δυσμενῶν ἐπακολούθων τῶν φυσικῶν καταστροφῶν καὶ τῶν ψυχικῶν ἐκτροπῶν.

Ἡ φύσις ἐπαναστατεῖ ὅταν ἡ ὑπερφίαλος ἀνθρωπίνη διάνοια ἀποπειρᾶται νὰ τιθασεύσῃ τὰς ἀπειρομεγέθεις δυνάμεις τὰς ὁποίας ἔχει ἐμπερικλείσει ὁ Δημιουργὸς εἰς τὰ φαινομενικῶς ἀσήμαντα εἰς ὄγκον καὶ ἀδρανῆ στοιχεῖα της. Θεωροῦντες πνευματικῶς τὰ δυσμενῆ φυσικὰ φαινόμενα, τὰ ὁποῖα πλήττουν τὸν πλανήτην μας ἐπανειλημμένως καὶ διαδοχικῶς κατὰ τοὺς ἐσχάτους τούτους καιρούς, πλησιάζομεν εἰς τὴν ἀποδοχὴν τῆς ἀπόψεως ὅτι ταῦτα δὲν εἶναι ἀνεξάρτητα τῆς πνευματικῆς ἐκτροπῆς τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Τὰ σημεῖα τῆς ἐκτροπῆς, ὅπως ἡ πλεονεξία, ἡ ἀπληστία, ἡ ἀκόρεστος ἐπιθυμία τοῦ πλούτου ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν ἀδιαφορίαν διὰ τὴν πτωχείαν τῶν πολλῶν τὴν ὁποίαν συνεπιφέρει ὁ ὑπέρμετρος πλουτισμὸς τῶν ὀλίγων, δὲν φαίνονται διὰ τοὺς φυσικοὺς ἐπιστήμονας νὰ ἔχουν σχέσιν πρὸς τὰ φυσικὰ γεγονότα. Ἐν τούτοις, διὰ τὸν πνευματικῶς ἐρευνῶντα τὸ θέμα, ἡ ἁμαρτία διαταράσσει ὄχι μόνον τὴν ἁρμονίαν τῶν πνευματικῶν σχέσεων ἀλλὰ καὶ τῶν φυσικῶν. Ὑπάρχει μυστικὴ σχέσις μεταξὺ τοῦ ἠθικοῦ κακοῦ καὶ τοῦ φυσικοῦ κακοῦ καὶ ἐάν θέλωμεν νὰ ἀπαλλαγῶμεν ἀπὸ τὸ δεύτερον, πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἀρνηθῶμεν τὸ πρῶτον.

Ὁ Ἀναστὰς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ νέος ἄνθρωπος καὶ Θεός, ἀποτελεῖ τὸ πρότυπον τῆς εὐεργετικῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἁγίου εἰς τὸν φυσικὸν κόσμον. Ἐθεράπευε τὰς φυσικὰς καὶ πνευματικὰς νόσους καὶ διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἐγαλήνευσε καὶ τὴν τεταραγμένην θάλασσαν καὶ ἐπολλαπλασίασε τοὺς πέντε ἄρτους εἰς χορτασμὸν πεντάκις χιλίων ἀνδρῶν, συνδυάζων οὕτω τὴν ἀποκατάστασιν τῆς πνευματικῆς καὶ τῆς φυσικῆς ἁρμονίας. Ἐὰν θέλωμεν εἰς τὰς παρούσας δυσμενεῖς φυσικῶς καὶ πολιτικῶς καταστάσεις νὰ ἐπιδράσωμεν εὐμενῶς, δὲν ἔχομεν ἄλλην ὁδὸν ἀπὸ τὴν πίστιν εἰς τὸν Ἀναστάντα Χριστὸν καὶ ἀπὸ τὴν τήρησιν τῶν σωτηριωδῶν διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐντολῶν Του.

Ὁ Χριστὸς ἀνέστη καὶ συνανέστησε τὸ τέλειον ἦθος τοῦ ἀμαυρώσαντος αὐτὸ ἀνθρώπου, γενόμενος πρωτότοκος καὶ πρωτοπόρος εἰς τὴν ἀναγέννησιν τοῦ κόσμου, τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς φύσεως. Τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως δὲν εἶναι κενὸν οὐσιαστικῆς ἐπιρροῆς εἰς τὴν ποιότητα τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς καὶ τῆς εὐρύθμου λειτουργίας τῆς φύσεως. Ὅσον πληρέστερον καὶ βαθύτερον θὰ βιώσωμεν τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ βάθη τῶν καρδιῶν μας, τόσον εὐεργετικωτέρα θὰ εἶναι ἡ ἐπιρροὴ τῆς ὑπάρξεώς μας εἰς τὴν ὅλην ἀνθρωπότητα καὶ εἰς τὸν φυσικὸν κόσμον. Αἱ φυσικαὶ ἐπιστῆμαι ἴσως δὲν ἔχουν ἀκόμη ἐπισημάνει τὴν σχέσιν αὐτὴν μεταξὺ ἀναγεννήσεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀνακαινίσεως τῆς φύσεως, ἀλλὰ ἡ πεῖρα τῶν ἁγίων, ἡ ὁποία εἴθε νὰ εἶναι καὶ ἰδική μας πεῖρα, διαβεβαιοῖ ὅτι εἶναι ἐμπειρικῶς διαπιστωμένον ὅτι ὄντως ὁ ἀναγεννημένος ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος ἀποκαθιστᾷ τὴν διατεταραγμένην ἐκ τῆς ἁμαρτίας ἁρμονίαν τῶν φυσικῶν φαινομένων. Ὁ ἅγιος ἐν Χριστῷ μετακινεῖ ὄρη ἐπ’ ἀγαθῷ καὶ ὁ κακὸς καὶ ἀντίθεος ἄνθρωπος μετακινεῖ ἐδάφη καὶ ὑψώνει κύματα ὑπερμεγέθη ἐπὶ κακῷ.

Εἴθε νὰ προσεγγίσωμεν πρὸς τὴν ἁγιότητα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ ἵνα διὰ τῆς χάριτος Αὐτοῦ γαληνεύσωμεν τὰ φυσικὰ καὶ ἠθικὰ κύματα τὰ ὁποῖα πλήττουν τὸν σύγχρονον κόσμον μας. 

Ἡ χάρις τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά. Γένοιτο.

Ἅγιον Πάσχα 2011
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Bαρθολομαῖος
διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα
εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Τρίτη 5 Απριλίου 2011

Καλλιτεχνικός διαγωνισμός για την "κυρα-Σαρακοστή'", αφιέρωμα στα 50χρονα ιεροσύνης του Σεβ.Καρπάθου και Κάσου κ.Αμβροσίου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΟΥ

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

με θέμα:  Η ΚΥΡΑ – ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γέμισε με παιδιά και τα υπέροχα έργα τους η τράπεζα-αίθουσα εκδηλώσεων της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Βασσών Καρπάθου το Σάββατο 26 Μαρτίου 2011. Εκεί έγινε η έκθεση και η τελετή βράβευσης των έργων των μαθητών που συμμετείχαν στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό, που προκήρυξαν η Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου, η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Γεωργίου Βασσών Καρπάθου και το 1/Θ Δημοτικό Σχολείο Πυλών Καρπάθου, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων ιερατικής διακονίας και προσφοράς του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου κ.Αμβροσίου.

Το θέμα του διαγωνισμού ήταν «η κυρά-Σαρακοστή», το γνωστό μετρητάρι –ημερολόγιο για την αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και διεξήχθη ανάμεσα στους μαθητές των Παιδικών Σταθμών, των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών Σχολείων και της Α'  Γυμνασίου των Σχολείων της Καρπάθου και της Κάσου. Συμμετείχαν συνολικά 267 παιδιά  από τα Σχολεία των δύο νησιών.
 
Στην αρχή καλωσόρισε τα παιδιά και τους γονείς τους ο συντονιστής του διαγωνισμού Αρχιμ. Καλλίνικος Μαυρολέων, Δάσκαλος του 1/θ Δ.Σ. Πυλών Καρπάθου, Ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως και Ηγούμενος της Μονής. Παρουσίασε το σκεπτικό του διαγωνισμού και παρουσίασε μιαν έκπληξη! Τα παιδιά του 2ου Νηπιαγωγείου της πόλεως Καρπάθου, αφού άκουσαν από τις Νηπιαγωγούς τους ότι αφορμή του διαγωνισμού είναι τα 50χρονα ιεροσύνης του Σεβασμιωτάτου, ζωγράφισαν γι’ αυτόν ζωγραφιές, είπαν και κατέγραψαν σ’ ένα καλαίσθητο λεύκωμα τις σκέψεις τους και τις ευχές τους!Αποκάλυψη χαράς!  Ενδεικτικά αναφέρουμε:  «Θέλω να του πω ότι τον αγαπάμε πολύ!»Αναστασία, «Είναι δυνατός σαν τον μπάτμαν; Θέλω να τον γνωρίσω!» Μανόλης, «Να μην πεθάνει ποτέ!», Σοφία, «Τώρα δηλαδή είναι παππούς; Να προσέχει να μη σκοντάψει και πέσει!», Ραφαέλα, «Του εύχομαι ο Θεός να τον κρατάει πάντα από το χέρι» Σταματίνα,  «ΤΓο 50 δεν είναι πολύ μεγάλο;Να το σβήσει και ν΄αρχίσει πάλι από το1 !», Χρήστος,  «Να είναι γερός να μας ευλογίζει!» Μαίρη, «Του εύχομαι να τον πηγαίνει ο Θεός όπου θέλει και να είναι πάντα χαρούμενος!», Άννα Χ. «Τον ξέρω!!! Ψέλνει μέσα στην εκκλησία. Είναι σοφός!!!», Δημήτρης, «Εγώ τον ξέρω στα σίγουρα! Είναι εκείνος ο άσπρος, που μοιάζει με τον Αϊ –Βασίλη! Τον αγαπώ πολύ!!!», Μηνάς.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Πανοσ.  Αρχιμ. π.Επιφάνιος Χριστοδουλάκης, Πρωτοσύγκελλος Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου, εκ μέρους της κριτικής Επιτροπής,  που την αποτελούσαν οι :Παναγιώτης Σταθόπουλος, Καθηγητής  Καλλιτεχνικών Γυμνασίου πόλεως Καρπάθου και  Γυμνασίου Απερίου Καρπάθου, Μαρία Ιωαννίδου, Εικαστικός –Διακοσμήτρια, Σοφία Χατζηγεωργίου - Τούμα, Διευθύντρια 1ου Δημοτ. Σχολείου Καρπάθου «ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ», Αναστασία Βδοκάκη, Δασκάλα του 2ου Δημ .Σχολ. πόλεως Καρπάθου, Χαράλαμπος Μαυράκης, Δάσκαλος 1/θ Δ.Σ. Πυλών Καρπάθου, Δήμητρα Δημητρίου, Προϊσταμένη 1ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Καρπάθου και Αναστασία Κωνσταντινίδη-Μαρή, Βρεφονηπιαγωγός, Συνιδιοκτήτρια του Παιδικού Σταθμού «ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΩΗ» διάβασε το πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής και στη συνέχεια μαζί με τον Καθηγητή Καλλιτεχνικών κ.Παναγιώτη Σταθόπουλο, παρουσίασαν τον τρόπο εργασίας της  Επιτροπής και ανακοίνωσαν τα ονόματα των μαθητών που βραβεύτηκαν τα έργα τους.

Αξίζει να σημειωθεί  ότι τα πρώτα βραβεία ήταν χρηματικά, με το συνολικό ποσό  των 600 €, το οποίο προσέφερε μετά χαράς ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.Αμβρόσιος, ένα ωραίο προσευχητάρι, που προσέφεραν δωρεάν οι εκδόσεις «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ»  και άλλα κατάλληλα επίκαιρα παιδικά βιβλία, των εκδόσεων «ΠΑΡΡΗΣΙΑ», «ΑΘΩΣ» και «ΑΚΡΙΤΑΣ-Π.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ»

Τα βραβεία απένειμε ο Σεβασμιώτατος στους εξής μαθητές:

Α’  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: μαθητές Νηπιαγωγείου και Α’ Δημοτικού

1ο Βραβείο (100 €)
Ειρήνη –Φωτεινή Σπανομανωλή, Νηπιαγωγείο «Φωτεινή Ζωή»
............................................................................................................................
2ο Βραβείο Βιβλίο
Ηλιάνα Βασιλαράκη, Α τάξη 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου «ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ»
............................................................................................................................
3ο Βραβείο Βιβλίο
Δημήτρης Παναγιώτου, Νηπιαγωγείο «ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΩΗ»
............................................................................................................................
ΕΠΑΙΝΟΣ Βιβλίο
Θεοδόσης Θεοχαρίδης, Νηπιαγωγείο «ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΩΗ»
............................................................................................................................
ΕΠΑΙΝΟΣ Βιβλίο
Κωνσταντίνος Καρατζάς, Προνήπιο, Νηπιαγωγείο Όθους

Β’   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Β, Γ, Δ  Δημοτικού

1ο Βραβείο (150 €)
Μιχαήλ -Άγγελος Ιωαννίδης , Δ τάξη 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου «ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ»
............................................................................................................................
2ο Βραβείο Βιβλίο
Ελένη Βρετού, Δημοτικό Σχολείο Κάσου
............................................................................................................................
3ο Βραβείο Βιβλίο
Μιχάλης – Παντελής Φαρμακίδης, Δ  τάξη 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου «ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ»
............................................................................................................................
 ΕΠΑΙΝΟΣ Βιβλίο
Θωμάς Πρωτογεράκης, Δ τάξη 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου «ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ»
...........................................................................................................................
ΕΠΑΙΝΟΣ  Βιβλίο
Καλλιόπη Χανδακάρη, Γ τάξη 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου «ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ»

Γ’   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ε  - ΣΤ  Δημοτικοῦ -Α  Γυμνασίου
1ο Βραβείο (250 €)
Ευαγγελία Μαστροπαύλου, Α  τάξη ΓυμνασίουΚασου
............................................................................................................................
2ο Βραβείο Βιβλίο
Ιωάννα –Χαρά Ξυδιάρη, Ε τάξη Δημοτικού Σχολείου Κάσου
............................................................................................................................
3ο Βραβείο Βιβλίο
Γιώργος Ζλάτος, Στ  τάξη Δημοτικού Σχολείου Ολύμπου.
............................................................................................................................
ΕΠΑΙΝΟΣ Βιβλίο
Δημήτρης Περσελής, Α τάξη Γυμνασίου Κάσου
............................................................................................................................
ΕΠΑΙΝΟΣ Βιβλίο
Δομένικος Γκατούλης, Ε τάξη 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου «ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ»

Δ΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βραβείο γλυπτού
ΒΡΑΒΕΙΟ (100 €)
Μαρίνος Φράγκος, Γ  τάξη 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου

Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε την μεγάλη χαρά και συγκίνησή του για τα λογάκια των παιδιών του Νηπιαγωγείου, αποδέχθηκε την πρόσκλησή τους να επισκεφθεί άμεσα στο σχολείο τους, ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς, την κριτική επιτροπή και τα παιδιά για τη μεγάλη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, τα συνεχάρη για τα πολύ ωραία έργα τους, που πραγματικά δημιούργησαν με μεράκι και έμπνευση τα παιδιά, που όπως χαρακτηριστικά είπε «είναι όχι απλώς η ελπίδα του μέλλοντός μας αλλά και η ζωή και η ψυχή μας»!

Στην τελετή βράβευσης παρέστησαν ο Πρωτοπρεσβύτερος της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς π.Γεώργιος Δορμπαράκης,  Θεολόγος, Φιλόλογος και Συγγραφέας, ο Ιερομόναχος π.Αθανάσιος Γκότσης, οι ιερείς π.Δημήτριος Ζαγόρας, π.Ιωάννης Νεραντζούλης, ο Ιεροδιάκονος π.Αμβρόσιος Μαναρουλάς, ο Δήμαρχος Καρπάθου κ.Μιχάλης Χανιώτης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου κ.Γεώργιος  Νισύριος, ο Υποδιοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Καρπάθου, ο  Διοικητής του Ναυτικού Παρατηρητηρίου Καρπάθου, ο Κτηνίατρος κ.Νίκος Σπανός, η Πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Καρπάθου κ.Θεοδώρα Διαμαντή, ο Διευθυντής του Γυμνασίου Καρπάθου κ.Εμμανουήλ Χατζηκωστής, εκπαιδευτικοί,  γονείς και πολλά παιδιά.

Την έκθεση επισκέφθηκαν αργότερα ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και πρώην Υπουργός Υγείας κ.Δημήτριος Κρεμαστινός με τη σύζυγό του κ. Τζένη Κρεμαστινού, Καθηγήτρια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας  Υγείας και ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ.Μιχάλης Ερωτόκριτος.

Η εκδήλωση διανθίστηκε με εμπεριστατωμένη ομιλία προς τους γονείς από τη Φιλόλογο Καθηγήτρια και Πρεσβυτέρα κ.Σοφία Δορμπαράκη, με θέμα «Προβλήματα στην επικοινωνία με τα παδιά μας».

Τα παιδιά αναχώρησαν πολύ ευχαριστημένα και ζήτησαν από τον Σεβασμιώτατο κ.Αμβρόσιο να διοργανώσει κι άλλον έναν τέτοιο διαγωνισμό.


Αρχιμ.Καλλίνικος Μαυρολέων

Σάββατο 2 Απριλίου 2011

Δύο χρόνια από την εκλογή του Κώου και Νισύρου Ναθαναήλ Β'

Από www.amen.gr
 
Κως, του Βασιλείου Δ.Γεωργιοπούλου
Πριν από δύο χρόνια στις 28 Μάρτιου 2009 χιλιάδες πιστοί από την Κω και τη Νίσυρο, την Κάρπαθο αλλά και από όλα τα Δωδεκάνησα συγκεντρώθηκαν και περίμεναν κάτω από έναν καθαρό πανέμορφο ανοιξιάτικο ουρανό υπομονετικά στο παλιό λιμάνι της Κω αλλά και στους γύρω δρόμους έως τον ασφυκτικά γεμάτο ιστορικό μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικόλαου να υποδεχτούν, να ενθρονίσουν και να βάλουν μέσα στην καρδιά τους, το νέο επίσκοπο που η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μετά από εισήγηση του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, εξέλεξε παμψηφεί και τοποθέτησε στην αποστολική εκκλησία Κωου και Νισύρου, τον κ. Ναθαναήλ Β΄.

Στο διετές διάστημα της διακονίας του, έχουμε όλοι γίνει μάρτυρες στο μεγάλο και σπουδαίο έργο, το οποίο επιτελείται από τη στιγμή που ο άνεμος, που ονομάζεται Ναθαναήλ, φύσηξε για να σαρώσει και να αλλάξει τα πάντα. Να δημιουργήσει συσσίτια για απόρους, να χειροτονήσει 8 νέους κληρικούς που επανδρώνουν τις μέχρι πρότινος εγκατελειμένες ενορίες της μητροπόλεως μας, για να εξωραΐσει και να επεκτείνει το γηροκομείο της Κω, να αναπαλαιώσει και να αναδείξει την ιστορική παλαιά μητρόπολη της Κω.
Με την ευκαιρία αυτής της σημαντικής ημέρας δε θα ήθελα να αναφερθώ ούτε στα έργα τα οποία έχει επιτελέσει μα ούτε στην επιστημονική και πνευματική κατάρτισή του.

Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στον άνθρωπο Ναθαναήλ, τον οποίο ζούμε και βιώνουμε καθημερινά στους δρόμους, στις πλατείες, στα σχολεία, στους χώρους εργασίας μας, στις καφετερίες, μαζί με την νεολαία μας, στα κατηχητικά σχολεία όπου κάνει προσωπικά μάθημα! Σε αυτόν που είναι μαζί μας στις χαρές μας, στις γιορτές μας, στις λύπες και στις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Ως στοργικός πατέρας! Άλλωστε όπως έχει πει και ο ίδιος όλοι εμείς που είμαστε το ποίμνιό του είμαστε τα αδέλφια του, τα παιδιά του και οι γονείς του!

Θα ήθελα να αναφερθώ στον άνθρωπο Ναθαναήλ που θα πει μια καλημέρα και θα χαιρετήσει όποιον και αν συναντήσει φτωχό, πλούσιο, μικρό ή μεγάλο. Που θα έχει μια καλή κουβέντα να του πει και ένα χαμόγελο να του χαρίσει. Δικαία εξάλλου τον αποκαλούν ο χαμογελαστός και καλόκαρδος δεσπότης! Πόσοι από εμάς δεν τον έχουμε δει να περπατάει ανάμεσά μας με το μπαστουνάκι του; Πόσοι από εμάς δεν τον έχουμε δει να σκουπίζει την αυλή της μητρόπολης; Πόσοι από εμάς δεν τον έχουμε συναντήσει να μαζεύει ακόμα και τα σκουπίδια μπροστά από τη μητρόπολη; Πόσοι από εμάς δεν τον έχουμε δει να μοιράζει ο ίδιος τα γεύματα αγάπης που δημιούργησε μετά από δικό του ενδιαφέρον για τους ανήμπορους και αδύναμους αδελφούς μας;

Όλοι μας καμαρώνουμε που τα γραφεία της μητρόπολης, ακόμα και το σπίτι του, είναι ανοιχτά για οποιονδήποτε ζητήσει τη βοήθεια του! Χαιρόμαστε τον άνθρωπο Ναθαναήλ που θα αφήσει τον εαυτό του να φανερώσει τα συναισθήματα του και δεν θα ντραπεί ακόμα και να δακρύσει μπροστά στο ποίμνιο του. Που δε θα προσποιηθεί, δε θα κοιτάξει να μην τσαλακωθεί η εικόνα του. Που δεν είναι κρυμμένος πίσω από βαριές πόρτες, πολυτελή μέγαρα και πανάκριβα γραφεία, μέσα σε μαύρες λιμουζίνες και ακριβά άμφια! Καμαρώνουμε που για αυτοκίνητο έχει ένα μικρό Suzuki Ignis 1000 κ.εκ., το δικό του αυτοκίνητο που είχε όταν υπηρετούσε ως ιερέας στην Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου! Που δε διστάζει να αρνηθεί προσκλήσεις "επωνύμων" για να επισκεφθεί "ανωνύμους".

Ζηλεύουμε που ακόμα και όταν θα πρέπει να κάνει μια παρατήρηση, να γίνει έστω και για λίγο, κάτω από δύσκολες περιστάσεις, αυστηρός, δεν θα τα καταφέρει, θα έλεγα, αρκετά καλά, γιατί η αγάπη του, ακόμα και για αυτόν που τον στενοχώρησε, είναι τέτοια που σύντομα θα καθίσει σε μια άκρη να κλάψει και θα στεναχωρηθεί ο ίδιος πολύ περισσότερο από αυτόν που δέχθηκε την παρατήρηση!
Σαν σήμερα πριν από δύο χρόνια δε δέχθηκε απλά η Κως πάλι πίσω το ξενιτεμένο παιδί της, αλλά το τοποθέτησε πρώτο για να την υπηρετήσει ως τελευταίος. Δε δέχθηκε το δεσπότη της, αλλά το διάκονό της που θα υπηρετήσει το λαό του, για να πραγματοποιήσει την εντολή της διακονίας του Χριστού προς τους μαθητές του, όταν στο μυστικό δείπνο τους έπλυνε τα πόδια ως τελευταίος υπηρέτης, δίνοντας έτσι το παράδειγμα της αγάπης και της προσφοράς.
Άξιος ο δεσπότης μας!

Είθε ο θεός να του χαρίζει δύναμη και υγεία, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει στους ανθρώπους την αγάπη του Χριστού που στη σύγχρονη κοινωνία μας λείπει.
Άξιος!

Εις πολλά έτη Δέσποτα!

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ