Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΘΠ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ.κ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ


Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Αγαπητοί αδελφοί συλλειτουργοί και τέκνα εν Κυρίω ευλογημένα,
Μέσα εις την ανά τον κόσμον επικρατούσαν τελευταίως σκοτεινήν ατμόσφαιραν της σοβούσης ποικίλης κρίσεως, οικονομικής, κοινωνικής, ηθικής και, κυρίως, πνευματικής, η οποία πολύν θυμόν, πολλήν πικρίαν, πολλήν σύγχυσιν, πολλήν αγωνίαν, πολύ άγχος, πολλήν απογοήτευσιν και πολύν φόβον δια την αύριον προξενεί εις τους ανθρώπους, γλυκεία ακούεται η φωνή της Εκκλησίας:
«Δεύτε, πιστοί, επαρθώμεν ενθέως και κατίδωμεν συγκατάβασιν θεϊκήν άνωθεν εν Βηθλεέμ προς ημάς εμφανώς...»
(Ιδιόμελον ΣΤ  ρας Χριστουγέννων).
Πίστις ακλόνητος των Χριστιανών είναι ότι ο Θεός δεν παρακολουθεί αφ’ υψηλού και αδιαφόρως την πορείαν του κατ’ εικόνα και ομοίωσίν Του υπό του ιδίου, αυτοπροσώπως, πλασθέντος ανθρώπου.
Τούτου ένεκα και η ενανθρώπησις του Μονογενούς Υιού και Λόγου Του ήτο απ’ αρχής η «ευδοκία» Του, το πρώτιστον θέλημά Του, η «προαιώνιος βουλή» Του. Να αναλάβη ο Ίδιος, εξ υπερβολής αγάπης, την ανθρωπίνην φύσιν που έπλασε, και να την καταστήση «θείας φύσεως κοινωνόν» (Β  Πέτρ. 1: 4). Και τούτο, προ της πτώσεως των Πρωτοπλάστων, προ και αυτής της πλάσεώς των!
Μετά την πτώσιν των Πρωτοπλάστων, η «προαιώνιος βουλή» της Σαρκώσεως περιέλαβε τον Σταυρόν, το Άχραντον Πάθος, τον Ζωοποιόν Θάνατον, την εις Άιδου Κάθοδον, την Τριήμερον Έγερσιν, ώστε η παρείσακτος αμαρτία, που εδηλητηρίασε τα πάντα, και ο λαθρεπιβάτης της ζωής θάνατος να τεθούν τελείως και οριστικώς εκποδών, και ο άνθρωπος να απολαύση ακεραίαν την Πατρικήν κληρονομίαν της αιωνιότητος.
Αλλ’ η θεϊκή συγκατάβασις των Χριστουγέννων δεν περιορίζεται μόνον εις τα της αιωνιότητος. Αφορά και εις τα της επί γης πορείας ημών. Ο Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον δια να ευαγγελισθή την Βασιλείαν των Ουρανών και να μας εισαγάγη εις αυτήν, αλλ’ ήλθεν επίσης ευεργετών και ιώμενος την ανθρωπίνην ασθένειαν.
Εχόρτασε θαυματουργικώς κατ’ επανάληψιν τα πλήθη των ακροατών του λόγου Του, εκαθάρισε λεπρούς, εστερέωσε παραλύτους, εχάρισε το φως εις τυφλούς, την ακοήν εις κωφούς και την ομιλίαν εις αλάλους, απήλλαξε δαιμονισμένους από τα ακάθαρτα πνεύματα, ανέστησε νεκρούς, υπεστήριξε το δίκαιον των αδικουμένων και λησμονημένων, εστηλίτευσε τον αθέμιτον πλουτισμόν, την προς τους πτωχούς ασπλαγχνίαν, την υποκρισίαν και την «ύβριν» εις τας ανθρωπίνας σχέσεις, έδωκεν εαυτόν υπόδειγμα εθελουσίου κενωτικής χάριν των άλλων θυσίας!
Ίσως η διάστασις αύτη του μηνύματος της θείας ενανθρωπήσεως πρέπει να προσεχθή περισσότερον κατά τα σημερινά Χριστούγεννα.
Πολλοί συνάνθρωποι και συγχριστιανοί δοκιμάζουν φοβερόν πειρασμόν εκ της σοβούσης κρίσεως.
Είναι αναρίθμητοι αι στρατιαί των ανέργων, των νεοπτώχων, των αστέγων, των νέων με τα «ψαλιδισμένα όνειρα». Αλλά, Βηθλεέμ ερμηνεύεται «Οίκος Άρτου»!
Χρεωστούμεν, λοιπόν, οι πιστοί εις πάντας τους εμπεριστάτους αδελφούς όχι μόνον τον «Επιούσιον Άρτον», δηλαδή τον Χριστόν, ο Οποίος ευρίσκεται εσπαργανωμένος εις την πενιχράν φάτνην της Βηθλεέμ, αλλά και τον καθημερινόν επιτραπέζιον άρτον της επιβιώσεως, και όλα τα «επιτήδεια του σώματος» (Ιακ. 2: 16).
Είναι η ώρα της πρακτικής εφαρμογής του Ευαγγελίου, εν υψηλώ αισθήματι ευθύνης! Η ώρα, κατά την οποίαν ακούεται εντονώτερος και απαιτητικώτερος ο αποστολικός λόγος: «Δείξον μοι την πίστιν σου εκ των έργων σου» (Ιακ. 2: 18)! Ο καιρός, δηλ. η ευκαιρία, να «επαρθώμεν ενθέως» εις το ύψος της οικειούσης ημάς με τον Θεόν βασιλικής αρετής της Αγάπης.
Ταύτα από της αγίας και μαρτυρικής καθέδρας της Εκκλησίας των του Χριστού Πενήτων ευαγγελιζόμενοι προς τα ανά τον κόσμον τέκνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επικαλούμεθα επί πάντας την θεϊκήν συγκατάβασιν, το άπειρον έλεος, την ειρήνην και την χάριν του δι’ ημάς εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου ενανθρωπήσαντος Μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού, Ώι η δόξα, το κράτος, η τιμή και η προσκύνησις, συν Πατρί και Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Φανάριον, Χριστούγεννα , βι’

+ Ο Κωνσταντινουπόλεως
 Διάπυρος προς Θεόν ευχέτης πάντων υμών

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

Σημαντικό Φιλανθρωπικό και Κοινωνικό έργο από τον Κώου Ναθαναήλ

 
Κως, του Βασιλείου Γεωργιόπουλου  


Έχει περάσει ένας και πλέον χρόνος από την στιγμή που ανήλθε, μετά από εισήγηση του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου και απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνοδού του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, στο θρόνο της Αποστολικής Εκκλησίας των νήσων Κώου και Νισύρου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. κ. Ναθαναήλ.

Από την επόμενη ημέρα της ενθρονήσεως ένας άνεμος αλλαγής και δημιουργίας φυσάει στην Μητρόπολη μας. Όπου και αν στρέψει κάποιος το βλέμμα του γίνεται μάρτυρας των έργων τα οποία γίνονται με την αδιάκοπη προσωπική του φροντίδα και τη βοήθεια των συνεργατών του, αλλά και με την συνεχή προσφορά του λαού της Μητροπόλεως, ο οποίος πολλές φορές από το υστέρημά του προσφέρει την αγάπη του για την Εκκλησία του.

Τα παραδείγματα αυτού του νέου κλίματος πολλά: Ναοί ανακαινίζονται, κατηχητικά σχολεία για παιδιά, εφήβους και ενήλικες αρχίζουν πάλι να λειτουργούν, καθημερινό συσσίτιο προσφέρει τροφή σε περισσότερα από 300 άτομα (χριστιανούς αλλά και μουσουλμάνους), ιερείς χειροτονούνται και πληρώνουν θέσεις ενοριών που είχαν μείνει για παρά πολλά χρόνια κενές, κτήρια που κατέρρεαν αποδίδονται σε χρήση.

Ανάμεσα στα έργα που ιδιαίτερα ανακούφισαν τον κωακό λαό είναι η ανακαίνιση του γηροκομείου που λειτουργεί στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος Κω. Σε αυτό πλέον ξεκουράζονται με φροντίδα και αγάπη στην δύση της ζωής τους, περίπου δέκα κυρίες.

Στα πλαίσια αυτής της προσφοράς το τελευταίο παράδειγμα είναι η ανακατασκευή και ο εξοπλισμός του δευτέρου ορόφου του γηροκομείου με στόχο από την αρχή του νέου έτους να είναι σε θέση να δέχεται και να καλύπτει της ανάγκες και ανδρών της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι ξεκούραστα με την φροντίδα του ακούραστου προσωπικού του, άλλα και με την προσφορά εργασίας και μέριμνας των εθελοντών αδελφών μας, να ζήσουν σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον το υπόλοιπο της ζωής τους.
 
Οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στα γραφεία της Ι. Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου.

http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=3932

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010

Συλλεκτικά πιάτα της Μονής μας

Δυο πολύ ωραία, καλλιτεχνικά, συλλεκτικά πιάτα κυκλοφορήθηκαν από τη Μονή μας, το 2010, με την ευκαιρία της ενθρονίσεως του νέου Ηγουμένου της π.Καλλινίκου, για να φέρουν και με τον τρόπο αυτό την ευλογία του Αγίου Γεωργίου στο σπίτι μας.

Το ένα περιέχει την εφέστια εικόνα του Αγίου Γεωργίου, Προστάτη και Εφόρου της Μονής μας. Το δεύτερο το Καθολικό της Μονής.

Μπορείτε να τα βρείτε στην έκθεση της Μονής και σε διάφορα καταστήματα στα Πηγάδια της Καρπάθου.

Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2010

Εσπερινός την Κυριακή 7 Νοεμβρίου στη Μονή

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 7ης Νοεμβρίου 2010, στίς 5.00 μμ θά τελεσθεῖ ἐκτάκτως αὐτή τήν ἑβδομάδα ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010

Πορίσματα Θεολογικού Συνεδρίου Κρήτης "ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
29-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
"ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"


ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ


Με την επίκληση του ονόματος του Παναγάθου και Τριαδικού Θεού, τη σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ακρωτηριανής, την πατρική και Πατριαρχική ευλογία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου, την ευλογία της Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης και του Προέδρου Αυτής Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου, αλλά και με την φιλόστοργη μέριμνα και φροντίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Ευγενίου ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 17ο Παγκρήτιο Θεολογικό Συνέδριο, για το έτος 2010, το οποίο έλαβε χώρα στη Σητεία από 29 έως 30 Οκτωβρίου, υπό την αιγίδα της οικείας Μητροπόλεως, με κεντρικό θέμα: «Χρήσεις των νέων Τεχνολογιών στην Ποιμαντική και την Εκπαίδευση».
Στο υψηλού επιπέδου Συνέδριο των Θεολόγων της Κρήτης, στο οποίο συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές Πανεπιστημίων, θεολόγοι συνάδελφοι καθώς και ειδήμονες κληρικοί, παρουσιάστηκαν δώδεκα εισηγήσεις στο πλαίσιο των οποίων αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με τις επίκαιρες εξελίξεις στο χώρο των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Σκοπός ήταν να υπογραμμιστούν τα θετικά της ψηφιακής χρήσης και οι τυχόν κίνδυνοι που μπορεί να υπάρξουν, ενώ δόθηκαν κίνητρα, για να αξιοποιηθούν οι σύγχρονες προσφερόμενες τεχνολογίες ως εργαλεία ποιμαντικής και εκπαιδευτικής πρακτικής.Όλοι οι εισηγητές ανέπτυξαν τα θέματά τους λαμβάνοντας υπόψη τα νέα τεχνολογικά δεδομένα, τις σύγχρονες ποιμαντικές απαιτήσεις και την πολύτιμη παράδοση και εμπειρία της Εκκλησίας μας και ανέδειξαν πολλά πρωτότυπα και αξιόλογα στοιχεία, χρήσιμα για την ποιμαντική και την εκπαίδευση. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου επικράτησε πνεύμα σεβασμού προς τους ομιλητές, ενώ αναπτύχθηκε πολιτισμένος και ελεύθερος διάλογος βασισμένος σε επιχειρήματα, γεγονός που αφενός αποδεικνύει την πολιτισμική παράδοση της Κρήτης, αφετέρου προάγει τη θεολογική και επιστημονική σκέψη και την εκπαιδευτική και ποιμαντική πρακτική.
Ειδικότερα και μετά από την παρουσίαση των εμπεριστατωμένων εισηγήσεων και τον ελεύθερο διαλόγο που ακολούθησε από τους μετέχοντες στο Συνέδριο, μπορούμε να καταλήξουμε στις εξής συμπερασματικές θέσεις:
1.      Ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαίος σημείωσε στο εμπνευσμένο μήνυμά του προς το Συνέδριο ότι πολλοί συνάνθρωποί μας, ιδιαιτέρως νέοι, αποδίδουν στην ενασχόλησή τους με τις σύγχρονες τεχνολογίες οντολογική διάσταση. Η ποιμαντική της αγίας μας Εκκλησίας καθώς και κάθε εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει να χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες ως μέσο διαποιμάνσεως και επικοινωνίας, όχι όμως ως αυτοσκοπό με οντολογικές προσδοκίες οι οποίες σύντομα διαψεύδονται. Θεωρείται, επομένως, απαραίτητη προϋπόθεση η προσωποκεντρική προσέγγιση και ο σωτηριολογικός προσανατολισμός της Ορθόδοξης ποιμαντικής και εκπαίδευσης, για να είναι εφικτή και δημιουργική η χρήση των νέων τεχνολογιών.
2.       Τίθεται ο προβληματισμός αν μπορούμε ανενδοίαστα να αποδεχόμαστε την τεχνολογική πρόκληση, χωρίς να φοβόμαστε τις επιδράσεις της πάνω στο ανθρώπινο πρόσωπο ή γενικότερα στις αρχές και τις αξίες της Ορθόδοξης Παράδοσης. Είναι γεγονός ότι η Εκκλησία μπροστά στην τεχνολογική πρόκληση δεν φαίνεται να έχει πολλά περιθώρια επιλογών. Τα τεχνολογικά προϊόντα εμπερικλείουν, πέρα από τα θετικά, και αρνητικά στοιχεία, αλλ’ η αθέατη πτυχή αυτών των ποιοτήτων συνδέεται ουσιαστικά με τον άνθρωπο και την ελευθερία του, και είναι άδικο να απορρίπτουμε ή να ενοχοποιούμε γι’ αυτό την επιστήμη και τον πολιτισμό. Εδώ αποκτά ουσιαστική επικαιρότητα το πρόβλημα της πνευματικής μεταλλαγής του σύγχρονου ανθρώπου, που με τα δώρα του Αγίου Πνεύματος αποκαθαίρεται, εξαγιάζεται και δίνει νόημα και περιεχόμενο και σ’ αυτά τα προϊόντα της ύλης, της τεχνολογίας και του πολιτισμού.
3.       Ο όρος «ηλεκτρονική μάθηση» δηλώνει το σύνολο των ηλεκτρονικώς υποστηριζομένων μορφών παιδείας, το οποίο καλύπτει ένα φάσμα εφαρμογών, συστημάτων και μια ποικιλία τρόπων αξιοποίησής τους στη διδασκαλία και μελέτη. Είναι σαφές ότι η ηλεκτρονική μάθηση προϋποθέτει διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή. Γι’ αυτό επικροτείται αφενός μεν η δημιουργία ειδικών ψηφιακών πληροφοριακών χώρων, αφετέρου δε η αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων για μαθησιακούς και ποιμαντικούς σκοπούς.
4.       Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας πραγματοποιείται η μετάβαση από τον παραδοσιακό πίνακα στο διαδραστικό, του οποίου η χρήση θεωρείται  θετική στην εκπαίδευση και στην ποιμαντική, διότι συμβάλλει και ευνοεί τη συνεργατική μάθηση, προωθεί τις μαθησιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, αυξάνει την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στην επιλογή και διαμόρφωση των πληροφοριών και στη διατύπωση υποθέσεων, ώστε να  οικοδομήσει ενεργητικά τη γνώση του. Η χρήση, ωστόσο, των διαδραστικών πινάκων από μόνη της δεν αυξάνει τη συμμετοχή των μαθητών και συνεπώς τη μάθηση. Χρειάζεται η παιδαγωγική αξιοποίησή τους, προκειμένου να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, διαφορετικά ο διαδραστικός πίνακας θα λειτουργεί απλώς ως άλλος ένας «πίνακας» μέσα στην τάξη.
5.      Είναι γεγονός ότι το διαδίκτυο σήμερα αποτελεί κυρίαρχο χώρο επικοινωνίας για τους περισσότερους νέους. Ως ποιμένες και εκπαιδευτικοί πρέπει να προστρέξουμε προς αυτούς στο δικό τους χώρο. Ο Χριστός επισκέφθηκε τη Σαμαρείτιδα στον τόπο της δίψας της, επισκέφθηκε τον Λάζαρο στον τόπο της ταφής του, επισκέφθηκε τον παράλυτο, τον τυφλό, τον Ματθαίο κ.ά. στον τόπο της δοκιμασίας τους. Αφετέρου χρειάζεται να τους συναντήσουμε με σκοπό να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες τους, να τους δώσουμε λόγο και τόπο μέσα από την ψηφιακή και διαδικτυακή τεχνολογία για να μπορέσουν με τον τρόπο τους να εκφραστούν. Έτσι παρουσιάζεται έντονα η ανάγκη του ψηφιακού εγγραμματισμού στις μεγαλύτερες γενιές, αν θέλουμε να είμαστε επίκαιροι και να προσεγγίσουμε τη νέα γενιά, διότι στους νέους δεν πρέπει να μιλάμε στη γλώσσα που εμείς θέλουμε, αλλά στη γλώσσα που αυτοί καταλαβαίνουν.
6.      Σε μια εποχή κοινωνικών και πνευματικών ανακατατάξεων, το μάθημα των Θρησκευτικών, αλλά και η Ορθόδοξη αγωγή στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ποιμαντικής, καλείται να αξιοποιήσει κάθε προσφερόμενο μέσο (web 1, web 2, e-mail, wiki, εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, προγράμματα εκπαιδευτικών παρουσιάσεων, ασύρματη και ενσύρματη δικτύωση ή τα λεγόμενα δίκτυα της επόμενης γενεάς κ.λπ.) για την προώθηση της αλληλογνωριμίας, της αλληλοκατανόησης και της καταλλαγής. Η καλή χρήση των νέων τεχνολογιών και των προηγμένων συνεργατικών εργαλείων του διαδικτύου μπορεί να υποστηρίξει σημαντικά την έρευνα, τη μελέτη, την κατανόηση της Ορθόδοξης ιστορίας και παράδοσης, καθώς και ζητήματα που αφορούν στο θρησκευτικό φαινόμενο και έχουν πανανθρώπινη σημασία. Η Εκκλησία και η θεολογία ανεπιφύλακτα υιοθετούν στάση αξιοποίησης και όχι αφομοίωσης ή υποταγής, με διάκριση και ιεράρχηση των σκοπών και των μέσων, με κεντρικό στόχο πάντοτε την ανθρώπινη προκοπή και τελείωση.
7.      Τέλος, υπογραμμίζεται αυτό το οποίο ανέφερε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Ευγένιος κατά την κήρυξη των εργασιών του Συνεδρίου, ότι δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία δεν αντιπαρατέθηκαν ποτέ στην εξέλιξη της τεχνολογίας, διότι πιστεύουν και ελπίζουν πάντοτε στη θεία πρόνοια και διακυβέρνηση του κόσμου, του ανθρώπου και της ιστορίας του και επικροτούν όλα τα θετικά επιτεύγματα της ανθρώπινης τεχνολογίας, επιβεβαιώνοντας το λόγο του Κυρίου «Θαρσεῖτε ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον» (Ιωάν. 16,33).

συν - οδοιπορία: Το Κομποσχοίνι δεν είναι μόνο για τους μοναχούς . ...

συν - οδοιπορία: Το Κομποσχοίνι δεν είναι μόνο για τους μοναχούς . ...: "Σύμφωνα με την εντολή του Απόστολου Παύλου 'αδιαλείπτως προσεύχεσθε', ο καθένας μπορεί να κρατεί ένα κομποσχοίνι στην τσέπη του ή σε κάποι..."

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010

Χρήσεις των Νέων Τεχνολογιών στην Ποιμαντική και την Εκπαίδευση.


ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΘΕΤΙΔΟΣ 13, 71304 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλ. & fax: 2810 250543, κιν. 6944712278
Ε-mail: pstheologon@yahoo.gr
Ηράκλειο, 26 Οκτωβρίου 2010
Αριθμ. Πρωτ. 21


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


Στη Σητεία θα πραγματοποιηθεί φέτος, το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο του Παγκρήτιου Συνδέσμου Θεολόγων, από 29 έως 30 Οκτωβρίου 2010. Κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι «Χρήσεις των Νέων Τεχνολογιών στην Ποιμαντική και την Εκπαίδευση». Το συνέδριο έχει την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχου, την  έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών θεολόγων και τελεί υπό την αιγίδα και τη φιλοξενία της Μητρόπολης Ιεραπύτνης και Σητείας. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο «Σητεία Beach», από την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου, ώρα 9.30 π.μ, και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010, ώρα 15.00.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδέσμου, βασικοί στόχοι του συνεδρίου είναι οι εκπαιδευτικοί και κληρικοί θεολόγοι της Κρήτης και οι λοιποί σύνεδροι:
 1. Να ενημερωθούν για τις επίκαιρες εξελίξεις στο χώρο των νέων Τεχνολογικών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και τις σύγχρονες τάσεις για τη χρήση τους στο παιδαγωγικό έργο.
 2. Να γνωρίσουν αξιόπιστες εφαρμογές, που είναι αξιοποιήσιμες στην εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως τη διδακτική πράξη, καθώς επίσης στο εκκλησιαστικό έργο και την ποιμαντική επικοινωνία και διδαχή.
 3. Να πληροφορηθούν και ευαισθητοποιηθούν για διδακτικές και ποιμαντικές χρήσεις προηγμένων συνεργατικών εφαρμογών διαδικτύου.
 4. Να ενημερωθούν για καλές πρακτικές χρήσεων της νέας τεχνολογίας στο έργο της αγωγής και να προβληματιστούν για περιπτώσεις τυχόν κινδύνων.
 5. Να διαλεχθούν για τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και να προβάλλουν παραδείγματα εφαρμογών και πρακτικών που ήδη αξιοποιούν στο έργο τους.

Προσκεκλημένοι εισηγητές είναι:
 1. Βασίλειος Γιούλτσης, ομ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης: Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση και την ποιμαντική διακονία: Τεχνολογική πρόκληση ή "μεταφυσική" υπεροψία;.
 2. Γεώργιος Μαστοράκης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης: Δίκτυα επόμενης γενιάς και Εκκλησία.
 3. Βασιλική Μητροπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης: Από τον παραδοσιακό στο διαδραστικό πίνακα. Εφαρμογή στο μάθημα των Θρησκευτικών.
 4. Πρωτοπρ. Ευάγγελος Η. Μαρκαντώνης, χημικός-θεολόγος, M-ed, Υπεύθυνος Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης  Αρχιεπισκοπής Αθηνών: Νέες Τεχνολογίες - εργαλεία εκπαίδευσης και ποιμαντικής πρακτικής.
 5. Αρχ. Καλλίνικος Μαυρολέων, Ηγούμενος Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου Βασσών Καρπάθου, εκπαιδευτικός: Συνάντηση με τους νέους στο διαδίκτυο.
 6. Πάνος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού
  Πανεπιστημίου Αθηνών: Ψηφιακός χώρος και "ηλεκτρονική μάθηση".

Επιπλέον θα παρουσιάσουν εργασίες τους οι εκπαιδευτικοί:
 1. Δημήτρης Σπυρόπουλος, καθηγητής θεολόγος: Wiki: Πρόσκληση συνεργασίας σε καιρούς απομόνωσης.
 2. Στέφανος Παναγιωτόπουλος, καθηγητής θεολόγος: Μορφές ψηφιακής αξιολόγησης και εκπαιδευτικής δικτύωσης.
 3. Παναγιώτης Ασημακόπουλος, καθηγητής θεολόγος: Πολυμεσικές εφαρμογές στο μάθημα των Θρησκευτικών.
 4. Μηνάς Τσικριτσής: Δόμηση εκπαιδευτικού λογισμικού στα Θρησκευτικά.
 5. Γεώργιος Βαρδαβάς, καθηγητής θεολόγος: Θεολογικές "Ιστοδρομίες".
 6. Γεώργιος Στριλιγκάς, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων: Σελίδες wiki και εκπαιδευτικά δίκτυα. Δύο παραδείγματα.

Όταν κατακλυζόμαστε από τις προκλήσεις και τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών είναι θετικό στοιχείο ότι οι θεολόγοι της Κρήτης συζητούν, προβληματίζονται, και αναζητούν σύγχρονες καλές πρακτικές για την προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου τους. Ζούμε μια περίοδο που χρειαζόμαστε καλούς δασκάλους αλλά ταυτόχρονα και ενημερωμένους και ευαίσθητους για όσα θετικά κομίζει η επιστήμη και η τεχνική.
Από την άλλη πλευρά, σε μια εποχή διαιρέσεων και φανατισμών, το μάθημα των Θρησκευτικών καλείται να αξιοποιήσει κάθε προσφερόμενο μέσο με σκοπό την προαγωγή της αλληλογνωριμίας, της αλληλοκατανόησης και της καταλλαγής. Η καλή χρήση των νέων τεχνολογιών και των προηγμένων συνεργατικών εργαλείων του διαδικτύου, στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών, μπορεί να υποστηρίξει σημαντικά την έρευνα, τη μελέτη, την κατανόηση της τοπικής θρησκευτικής ιστορίας και παράδοσης, αλλά και ζητημάτων που αφορούν στο θρησκευτικό φαινόμενο που έχουν πανανθρώπινη σημασία. Παράλληλα μπορεί να βοηθήσει την προώθηση της συνεργατικότητας, την ερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση, τη δημιουργική και κριτική διδασκαλία.
Επιπλέον, όλα αυτά έρχονται να αναδείξουν και να υπενθυμίσουν για ακόμη μια φορά τη μακραίωνη στάση της Ορθόδοξης παράδοσης και θεολογίας απέναντι στην πρόοδο και τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η στάση αυτή ανακεφαλαιώνεται πολύ εύστοχα στο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου προς το συνέδριο: Η Εκκλησία, για την επίτευξη του σωτηριολογικού έργου της μέσω της ποιμαντικής, ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες, συνθήκες και προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας «προσαρμοζομένη αλλ’ ουχί αφομοιουμένη με αυτήν». Και ακόμη, η ποιμαντική της Εκκλησίας, αλλά και κάθε εκπαιδευτική διαδικασία, οφείλει να χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες «ως μέσον διαποιμάνσεως και επικοινωνίας ουχί δε ως αυτοσκοπόν».Από το Δ.Σ.

του Παγκρήτιου Συνδέσμου Θεολόγων

Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2010

συν - οδοιπορία: Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης πρώην Ρόδου Απόστολος

συν - οδοιπορία: Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης πρώην Ρόδου Απόστολος: "Εκοιμήθη σήμερα σε ηλικία 90 ετών, ο Μητροπολίτης πρώην Ρόδου κυρός Απόστολος (κατά κόσμον Παναγιώτης Διμέλης). Ακολουθεί η ανακοίνωση τ..."

συν - οδοιπορία: Συνέδριο Στελεχών Νεότητος Ι.Μ.Πειραιώς

συν - οδοιπορία: Συνέδριο Στελεχών Νεότητος Ι.Μ.Πειραιώς: "Σύναξη Στελεχών Νεότητας και υπευθύνων Ιερέων Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26/9 στις κατασκην..."

Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010

ΝΕΟΙ ΟΦΦΙΚΙΑΛΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΑΝ. ΠΕΡΣΕΛΗΣ


ΟI ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΗΝΑΣ  ΑΛ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ  ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΛ  Π. ΠΕΡΣΕΛΗΣ  
ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ


Στην ιστορική Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή Κωνσταντινουπόλεως, με την παρουσία μελών της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τριανταπέντε Μητροπολιτών από την Ελληνική Διασπορά και την Εκκλησία της Ελλάδος, ιερέων, διακόνων, του Έλληνα Πρέσβη στην Άγκυρα κ. Φώτη Ξύδα, του Έλληνα Προξένου στην Κωνσταντινούπολη κ. Βασιλείου Μπορνόβα, άλλων επισήμων και πολυπληθούς εκκλησιάσματος από διάφορα μέρη της Ελλάδας, η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, κύριος Βαρθολομαίος, απένειμε στον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας, κ. Μηνά Αλ. Αλεξιάδη (από την Κάρπαθο) και στον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας κ. Εμμανουήλ Π. Περσελή (από την Κάσο), σημαντικές τιμητικές διακρίσεις.
Συγκεκριμένα, στον καθηγητή κ. Μηνά Αλ. Αλεξιάδη απονεμήθηκε το Οφφίκιο του Άρχοντος Υπομνηματογράφου και στον καθηγητή κ. Εμμανουήλ Π. Περσελή το Οφφίκιο του Άρχοντος Διδασκάλου του Ψαλτήρος του Πρωτόθρονου Οικουμενικού Πατριαρχείου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.
Οι απονομές έγιναν στις 10 Ιουνίου 2010, μετά τον Πατριαρχικό Εσπερινό των Ονομαστηρίων του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Μεταξύ  των ανωτάτων κληρικών παρευρίσκοντο και οι  συμπατριώτες των τιμηθέντων από τα Δωδεκάνησα, ο Αρχιεπίσκοπος  Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κύριος Γρηγόριος και οι  Μητροπολίτες, Ρόδου κύριος Κύριλλος, Κώου και Νισύρου κύριος Ναθαναήλ και, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας κύριος Πασιος.
Ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος μίλησε στην αρχή με ιδιαιτέρως επαινετικούς λόγους για τους δύο τιμώμενους καθηγητές και αναφέρθηκε στο πολυσχιδές έργο τους, την προσφορά τους στην Εκκλησία, την Εκπαίδευση, την Επιστήμη, τον Πολιτισμό και την Κοινωνία.
Οι καθηγητές Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης και Εμμανουήλ Π. Περσελής, ευχαριστώντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο ετόνισαν μεταξύ άλλων το θεάρεστο και πολύπλευρα σημαντικό εθνικό, θρησκευτικό, θεολογικό, εκκλησιαστικό, επιστημονικό, κοινωνικό και πολιτιστικό έργο του Πατριάρχη, κ. Βαρθολομαίου, το οποίο εξαπλώνεται σε όλον τον πλανήτη.


                                                                                                           
                                                     ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ Καθηγητή ΜΗΝΑ  ΑΛ.  ΑΛΕΞΙΑΔΗ
Καθηγητή Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παναγιότατε Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικέ Πατριάρχα κύριε Βαρθολομαίε!

Είμαι βαθύτατα συγκινημένος, αλλά και εξαιρετικά ευτυχής, γιατί βιώνω απόψε εδώ, στην ιστορική  Ιερά Μονή Ζωοδόχου  Πηγής Βαλουκλή Κωνσταντινουπόλεως, ένα από τα πιο σημαντικά και ευχάριστα γεγονότα της ζωής μου. Και εννοώ ασφαλώς τη χειροθεσία μου, εκ μέρους Σας, του Πατριάρχου του Γένους, σε Άρχοντα Οφφικίαλο του Πρωτόθρονου Οικουμενικού Πατριαρχείου, που εδρεύει στο «πολύτιμο διάδημα του μεσαιωνικού ευρωπαϊκού πολιτισμού», τη Θεομητοροσκέπαστη Πόλη.
Είναι για μένα μεγάλη τιμή και διακεκριμένο προνόμιο το γεγονός ότι συγκαταλέγομαι πλέον μεταξύ των μελών του Τιμημένου Σώματος των Αρχόντων του Πάνσεπτου Οικουμενικού Θρόνου και η χειροθεσία μου έγινε από την Παναγιότητά Σας, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο, με την πληθωρική παρουσία στα παγκόσμια εκκλησιαστικά δρώμενα. Γι’ αυτό, Σας παρακαλώ, Παναγιότατε, να δεχθείτε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου, τον βαθύτατον σεβασμόν και την άπειρη ευγνωμοσύνη μου.
Παναγιότατε,
Παρακολουθώ, από την, θεί εμπνεύσει, ιστορική εκλογή Σας στον Οικουμενικό θρόνο της βασιλίδας των Πόλεων, το μεγάλο, ιδιαίτερα σημαντικό και πολύπλευρο εθνικό, θρησκευτικό, θεολογικό, εκκλησιαστικό, επιστημονικό, κοινωνικό και πολιτιστικό έργο Σας, που εξαπλώνεται σε όλον τον πλανήτη. Γνωρίζω τον αγώνα και τη δράση Σας για την ενίσχυση των θεσμικών λειτουργιών της οικουμενικής δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου, τη σύσφιγξη των σχέσεων των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών μεταξύ τους, αλλά και τη Μητέρα Εκκλησία, την προώθηση του διαλόγου με άλλες χριστιανικές Εκκλησίες, τις πολύχρονες προσπάθειές Σας για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και το γεγονός ότι, επί των ημερών Σας, το Πρωτόθρονο Πατριαρχείο ακτινοβολεί στην Πόλη και την Οικουμένη. Παράλληλα γνωρίζω ότι έχετε αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα για το περιβάλλον, οργανώνοντας διεθνή συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις, με παγκόσμια απήχηση. Στα ευεργετήματα αυτά που επιτελείτε, θα ήθελα και εγώ να συμβάλω με όσες δυνάμεις διαθέτω.
Η καταγωγή μου είναι από τη νοτιοανατολική εσχατιά του Αρχιπελάγους, την ακριτική, αλλά ιστορική και λαογραφικότατη Κάρπαθο, η οποία, μαζί με τα άλλα «Δροσοδωδεκάνησά» μας, για να θυμηθώ τον εθνικό μας ποιητή Κωστή Παλαμά, ανήκει στην Πατριαρχική δικαιοδοσία Σας και υπερηφανεύεται γι’ αυτό. Την Κάρπαθο άλλωστε ετίμησαν (και τιμούν) μεγάλα αναστήματα Ιεραρχών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με σπουδαία εκκλησιαστική, θρησκευτική και κοινωνική προσφορά. Αλλά και εδώ στη Βασιλεύουσα έζησαν πολλοί και διακεκριμένοι συμπατριώτες μου, όπως ο ιδρυτής και θεμελιωτής της Καρπαθιακής Ιστορίας και Λαογραφίας Μιχαήλ Γ. Μιχαηλίδης - Νουάρος (1877-1954), που διετέλεσε καθηγητής (για πολλά χρόνια) στη Ροβέρτειο Σχολή, και, για ένα μικρό διάστημα, ο ιερέας παππούς μου Μηνάς Αλεξιάδης (†1934). Και θυμάμαι πάντα, από τα μαθητικά μου χρόνια στο νησί, ότι στον «Ζωγράφειον Αγώνα» του 1891, το περιοδικό του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, δημοσιεύθηκαν τα πρώτα λαογραφικά θέματα της Καρπάθου.
Όλοι οι Δωδεκανήσιοι Σας τιμούμε, Σας αγαπούμε και Σας σεβόμαστε, αναγνωρίζουμε το σπουδαίο έργο που επιτελείτε και είμαστε πάντοτε στο πλευρό Σας. Γι’ αυτό δεχθήκαμε, με χαρά και ευχαρίστηση, την έκδοση του επιστημονικού και θρησκευτικού περιοδικού συγγράμματος των Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου «Δωδεκάνησος», το οποίο, με την προσωπική Σας καθοδήγηση, έγινε ήδη το λαμπρό όργανο, που θα γράψει τη δική του ιστορία στα Δωδεκανησιακά Γράμματα.
Παναγιότατε!
Σας απευθύνω και πάλιν, εκ βαθέων, και με τον πρέποντα σεβασμόν, τις θερμές ευχαριστίες μου και τις οικογενειακές ευχές, της συζύγου μου, δασκάλας Ευδοξίας Μελά-Αλεξιάδη και των τριών τέκνων μας για τα Σεπτά Ονομαστήριά Σας και προσεύχομαι στον Τριαδικόν  Θεό να Σας διαφυλάττει υγιέστατον, να Σας χαρίσει «μακρότητα ημερών» για τη θεάρεστη διαποίμανση της Οικουμενικής Ορθοδόξου Χριστιανοσύνης και Εκκλησίας. 
ΜΗΝΑΣ  ΑΛ.  ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ


ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΠΕΡΣΕΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΦΦΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΤΗΝ 10η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΣΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΟΥΚΛΗ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΤΟΥΡΚΙΑ)
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να εκφράσω το βαθύ μου σεβασμό, την απεριόριστη εκτίμησή μου και τις θερμές μου ευχαριστίες προς το πρόσωπό Σας, Παναγιώτατε Οικουμενικέ Πατριάρχα, κ.κ. Βαρθολομαίε, για την εξαιρετική τιμή που μου επιφυλάξατε να μου απονείμετε απόψε τον παλαιό τίτλο του Άρχοντος Διδασκάλου του Ψαλτήρος και να με συμπεριλάβετε στην εκλεκτή χορεία των εντιμολογιοτάτων οφφικιάλων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.
            Η τιμή αυτή θεωρώ ότι αυξάνει τις υποχρεώσεις μου απέναντι στο δεδομένο σεβασμό και την αγάπη που τρέφω στο μακροχρόνιο ιστορικό θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου  και ασφαλώς στο σεβαστό πρόσωπό Σας.
            Χρόνια τώρα, Παναγιώτατε, παρακολουθώ τις δραστηριότητες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο, με την χαρισματική και φωτισμένη ηγεσία Σας, έχει επιτύχει ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο σε τομείς που προάγουν την εδραίωση και το σεβασμό της Ορθοδοξίας ανά την οικουμένη.
            Η μεθοδική, εμπεριστατωμένη και πάντοτε επίκαιρη παρέμβασή Σας στο σύγχρονο παγκόσμιο πνευματικό προβληματισμό, καθιστά πλέον την Ορθοδοξία υπολογίσιμο θρησκευτικό παράγοντα σε διεθνές επίπεδο.
            Ως πανεπιστημιακός δάσκαλος με υπέρ 35ετή υπηρεσία και με ενεργό συμμετοχή στον παιδαγωγικό και θεολογικό διάλογο και προβληματισμό, οφείλω να υπογραμμίσω την πρωτοπόρο συμβολή του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, μεταξύ άλλων, στα θέματα της οικολογίας και του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού διαλόγου. Τα θέματα αυτά έχουν ήδη τύχει θετικότατης αποδοχής εκ μέρους πολλών Ορθοδόξων και μη Θεολογικών Σχολών ανά την οικουμένη, και με χαρά διαπιστώνω ότι προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον στους φοιτητές και τις φοιτήτριες των εν λόγω ιδρυμάτων. Εύχομαι σύντομα να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης για να συνεχίσει και να επαυξήσει σε ακαδημαϊκό επίπεδο αυτό το ελπιδοφόρο πνεύμα!
            Ως Δωδεκανήσιος την καταγωγή —κατάγομαι από το ακριτικό νησί της Κάσου— θα πρέπει να σημειώσω ότι αισθάνομαι ευτυχής που η Εκκλησία της Δωδεκανήσου —αναπόσπαστο τμήμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου— παρουσιάζει την περίοδο που διανύουμε μια σημαντική πρόοδο στον πνευματικό τομέα. Τούτο οπωσδήποτε οφείλεται στη χειροτονία νέων και άξιων Μητροπολιτών που —μαζί με τους παλαιούς και υπό τη δική Σας πάντοτε πολύτιμη επίβλεψη και συνεργασία— αποτελούν πρότυπα εκλεκτής ποιμαντορικής διακονίας.
Τελειώνοντας, Παναγιώτατε, θα ήθελα να Σας ευχηθώ εκ βάθους καρδίας με την ευκαιρία της αυριανής ονομαστικής Σας εορτής —μαζί με τη σύζυγό μου που είναι παρούσα σ’ αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής μου— να ζήσετε και να μακροημερεύσετε επ’ αγαθώ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και της Οικουμενικής Ορθοδοξίας.
Ευχαριστώ

Παρασκευή 6 Αυγούστου 2010

Δωροέκθεση της Ι.Π. & Σ. Μονής Αγίου Γεωργίου Βασσών


Στο Εκκλησιαστικό Μέγαρο της Ευαγγελίστριας, στα Πηγάδια, θα διοργανωθεί η 1η δωροέκθεση της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου Βασσών.
Τα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 7 Αυγούστου 2010 στις 7.00 το απόγευμα, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου κ.Αμβρόσιο.
Η έκθεση θα μείνει ανοικτή μέχρι τις 10 Αυγούστου 2010.
Στην δωροέκθεση μπορεί κανείς να βρει πολλά και διαφορετικά είδη για δώρα.
 κάδρα καρπάθικα χειροποίητα
 τραπεζομάντηλα
 πλεκτούς τσεβρέδες
 διακοσμητικά διάφορα
 εἰκόνες βυζαντινές
 σέτ πετσέτες
 σελιδοδεῖκτες
 εἴδη εὐλαβείας
 καί πολλά ἄλλα δῶρα...

Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010

Χρονικό ενθρονίσεως νέου Ηγουμένου.

ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΣΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ.

Ζωντάνεψε για λίγες μέρες η Μονή του Αγίου Γεωργίου Βασσών, από τους προσκυνητές και φίλους της Μονής, οι οποίοι «εκ περάτων συνέδραμον» για να συμμετάσχουν στην ενθρόνιση του νέου Ηγουμένου της Μονής Αρχιμανδρίτη Καλλινίκου.

Έτσι, το πρωί του Σαββάτου 29ης Μαΐου 2010 τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Μονής, χοροστατούντος του Προηγουμένου της Μονής Σεβ/του Μητροπολίτη Κώου και Νισύρου κ.Ναθανήλ. Μετά το πρωινό, οι καλεσμένοι επισκέφθηκαν στο Επισκοπείο του, στο Απέρι, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου κ.Αμβρόσιο, τον σπηλαιώδη ναό του Αγίου Λουκά στα Άπελλα, το Λαογραφικό Μουσείο του Συλλόγου «Εργασία και χαρά» Όθους και το εξωκλήσι του Αγίου Ραφαήλ, στο Πίνι Βωλάδας, όπου και τους προσφέρθηκε γεύμα από την οικογένεια Ηλία και Ειρήνης Λιτού.

Το απόγευμα συμμετείχαν στον Εσπερινό της Κυριακής, στο Καθολικό της Μονής, στον οποίο και πάλι χοροστάστησε ο Σεβ.Κώου κ.Ναθαναήλ. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν τον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Απερίου, όπου και τους ενημέρωσε για την ιστορία και τη λειτουργία του Ναού ο Προϊστάμενος του Ναού Αρχιμ. π.Μιλτιάδης Μίτσελλ, Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου.

Μετά, μαζί με τους Σεβ/τους Καρπάθου κ.Αμβρόσιο, Κώου κ.Ναθαναήλ και τον νέο Ηγούμενο π.Καλλίνικο παρακάθησαν σε δείπνο στο Μέγαρο Απερίου, το οποίο παρέθεσε ευγενώς προς τιμήν τους, η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Μητροπολιτικού Ναού, ο φιλοπρόοδος Πολιτιστικός Σύλλογος «ΟΜΟΝΟΙΑ» και ο Αθλητικός Σύλλογος «ΠΡΩΤΕΑΣ» Απερίου. Εκεί τους καλωσόρισε ο Γραμματέας της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» κ.Γεώργιος Μάρκου και ο Πρόεδρος του «ΠΡΩΤΕΑ» κ.Νίκος Αλεξιάδης, ο οποίος και τους προσέφερε ένα λεύκωμα με την ιστορία του Αθλητικού Συλλλόγου, ενώ τμήμα του χορευτικού της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» ευχήθηκε στους Αρχιερείς και το νέο Ηγούμενο, με παραδοσιακούς καρπάθικους σκοπούς.

Το πρωί της Κυριακής, οι προσκεκλημένοι συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία που τέλεσε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πυλών ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου κ.Αμβρόσιος, συμμετείχαν όλοι οι προσκεκλημένοι Ιερείς και έψαλε χορός πολλών και εκλεκτών Ιεροψαλτών.

Το θείο λόγο κήρυξε ο Πανοσ. Αρχιμ.π.Συμεών Βενετσιάνος, Προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού Φανερωμένης Χολαργού, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Στη συνέχεια προσφέρθηκε πρωινό στο Πρεσβυτέριο-«Σπίτι της αγάπης» του Ναού, προσφορά του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων Πυλών «Η ΠΡΟΟΔΟΣ».
Αμέσως μετά επισκέφθηκαν το λαογραφικό σπίτι του Συλλόγου, όπου και ενημερώθηκαν για τις πολλές δραστηριότητες του Συλλόγου από την Πρόεδρό του κ.Φωτεινή Νικ. Κωνσταντινίδη, περιδιάβηκαν  τους δρόμους και τα σοκάκια του χωριού και κατέληξαν στο μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο των Πυλών, όπου και γνώρισαν τους πέντε μικρούς μαθητές του και ενημερώθηκαν από το δάσκαλο π.Καλλίνικο για τις πρωτότυπες δραστηριότητες του Σχολείου.

Το μεσημέρι, οι Σεβασμιώτατοι άγιοι Αρχιερείς, ο Ηγούμενος και οι καλεσμένοι τους παρακάθισαν σε γεύμα στο Δημοτικό Μέγαρο Πυλών, το οποίο παρέθεσε προς τιμήν τους ο Φιλανθρωπικός και Μορφωτικός Όμιλος Πυλών «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ», όπου και τους καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Ομίλου κ.Γιάννης Λαχανάς.

Το απόγευμα της Κυριακής 30ης Μαΐου 2010, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου κ.κ. Αμβρόσιος, μετά από την 117/της 16ης Ιανουαρίου 2010 απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και σε διαδοχή του Προηγουμένου της Μονής Σεβ/του Μητροπολίτη Κώου και Νισύρου κ.Ναθαναήλ, ενθρόνισε ως νέο Ηγούμενο της Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Βασσών Καρπάθου, τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη π.Καλλίνικο Μαυρολέοντα, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου και Δάσκαλο στο 1/θ Δημοτικό Σχολείο Πυλών Καρπάθου.
Στην  τελετή, που πραγματοποιήθηκε μετά την ακολουθία του Εσπερινού, χοροστάτησε ο εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίου, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβρόσιος, συμπαραστατούμενος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου και Νισύρου κ.Ναθαναήλ, ο οποίος και  ανέγνωσε την Πατριαρχική Πράξη Καταστάσεως του νέου Ηγουμένου. 

Συμμετείχαν οι Πανοσιολογιώτατοι Αρχιμανδρίτες: οι εκπρόσωποι των Ιερών Μονών Παναγίας  Παναγίας Παραμυθίας Ρόδου π.Άνθιμος Παλαιόγλου και Μάξιμος Παναγιώτου, Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου και της Ιεράς Συνοδικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Συμεών του νέου Θεολόγου Καλάμου Αττικής Ιερομόναχος π.Συμεών, π.Συμεών Βενετσιάνος, Διευθυντής του Ιδρύματος «ΔΙΑΚΟΝΙΑ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, π.Νεκτάριος Πόκιας, Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου και υπεύθυνός του εκκλησιαστικού τηλεοπτικού σταθμού «ΘΑΡΡΙ», οι Πρωτοπρεσβύτεροι  της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς π.Ιγνάτιος Παπασπηλιόπουλος, π.Παναγιώτης Σαχτούρης, π.Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού «Πειραϊκή Εκκλησία», π.Φιλήμων Πόκιας, της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, ο ιεροδιάκονος της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος π.Καλλίνικος Γεωργακόπουλος και σύσσωμος ο κλήρος της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου. Επίσης παραβρέθηκαν όλες οι τοπικές Αρχές, ο Έπαρχος Καρπάθου – Κάσου κ.Μιχάλης Ερωτόκριτος, ο Δήμαρχος Καρπάθου κ.Μιχάλης Ιωαννίδης, ο Υποδιοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου κ.Γιώργος Κασσάρας, ο πρώην Υπουργός κ.Αριστοτέλης Παυλίδης, ο Καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ.Λουδοβίκος Τουρατζίδης, οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι Γεώργιος Νισύριος και Ιωάννης Καρίκης, πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πρόεδροι Δημοτικών Διαμερισμάτων, ο  Διοικητής του Τ.Ε.Καρπάθου Ταγματάρχης κ.Στυλιανός Μητσέας, εκ μέρους της Πολεμικής Αεροπορίας ο Διοικητής του 9ου Σ.Α. Επισμηναγός κ.Δημήτριος Μπατσιούρης, ο Λιμενάρχης Καρπάθου Υποπλοίαρχος κ.Παναγιώτης Διακάκης, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Καρπάθου Αστυνόμος Α  κ.Εμμανουήλ Καζαμίας, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της Πολιτικής Υπηρεσίας του αεροδρομίου Καρπάθου κ.Εμμανουήλ Παραγιός, πολλοί εκπαιδευτικοί, Προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών, Πρόεδροι και εκπρόσωποι Πολιτιστικών Συλλόγων και φορέων και πολλές εκατοντάδες πιστών, που κατέκλυσαν τους χώρους της Μονής.
Στο τέλος του Εσπερινού, ο εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίου, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβρόσιος, έντυσε με τον ηγουμενικό μανδύα τον νέο Ηγούμενο και του παρέδωσε την ηγουμενική ράβδο. Αρχικά μίλησε ο νέος Ηγούμενος π.Καλλίνικος, ο οποίος και ευχαρίστησε τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίο για την μεγίστη τιμή που του έκανε,  τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου κ.κ. Αμβρόσιο για την αγάπη με την οποία είκοσι και πλέον χρόνια τον περιβάλλει, τον Σεβασμιώτατο Άγιο Κώου για το σημαντικό έργο, που του κληρονομεί, όλους τους κληρικούς που μοιράστηκαν μαζί τη χαρά του αυτή, όλους όσους συμπαραστέκονται και με κάθε τρόπο στηρίζουν τις  προσπάθειές του, να κρατά ζωντανό το ιστορικό και μοναδικό αυτό Μοναστήρι της Καρπάθου.
 Στη συνέχεια ο Σεβασμιότατος Άγιος Καρπάθου στην ομιλία του έκανε σύντομη αναφορά στις Μονές της περιοχής της Δωδεκανήσου, «οι οποίες ως φάροι τηλαυγείς φωτίζουν το αρχιπέλαγος του Αιγαίου, μέσα στο οποίον ευρίσκεται ως κορωνίς η Δωδεκάνησός μας». Έκανε εκτενή αναφορά στον Μοναχισμό και στην πορεία της Μονής από την αρχή της αρχιερατείας του στη Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου, αναφέρθηκε στις πρώτες ενέργειές του για την επανεργοποίηση του Σταυροπηγίου από το Πατριαρχείο, καθώς και στη μετέπειτα ανακαινιστική προσπάθεια και «τους ατρύτους κόπους και μόχθους» του πρώτου ηγουμένου της Μονής και ήδη Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κώου και Νισύρου κ.Ναθαναήλ, υπενθύμισε στο νέο Ηγούμενο τις υποθήκες του Αυτοκράτορα και Μεγάλου Στρατηγού του Βυζαντίου Νικηφόρου Φωκά προς τον Ηγούμενο της Αγιορειτικής Μονής Μεγίστης Λαύρας Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, του συνέστησε υποταγή στον πάνσεπτο Οικουμενικό Θρόνο και την Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, του υπέδειξε «να καταθέτει εσαεί την αΐδιον ευγνωμοσύνην του προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικόν ημών Πατριάρχην κ.κ.Βαρθολομαίον», τον προέτρεψε να αναδείξει τη Μονή «πνευματικήν κυψέλην, κιβωτόν, λιμένα εύδιον, φάρον τηλαυγή, φωτεινόν ορόσημον, που θα φωτίζει και θα αγιάζει όσους επισκέπτονται την Μονήν και θα φεύγουν ανανεωμένοι και αναγεννημένοι» και τέλος του ευχήθηκε να πραγματοποιήσει εκείνος το νεανικό του όνειρο, «να κατορθώσει το ακατόρθωτον»,  να συναγάγει στη Μονή νέους ευσεβείς και ταπεινούς, οι οποίοι θα ενδυθούν το τριβώνιο του Μοναχού, ώστε να πάρει σάρκα και οστά ο ευλογημένος αυτός τόπος.
Το κλίμα ήταν πανηγυρικό και η συγκίνηση έκδηλη σε όλους τους παρισταμένους. Ο νέος Ηγούμενος δέχθηκε τις ευχές όλων των πιστών, δίνοντάς τους και το ενθύμιό της ενθρονίσεως, ένα βιβλίο με τον «Παρηγορητικό λόγο» του τοπικού μας Αγίου Ιωάννου του Καρπαθίου.

Αμέσως μετά προσφέρθηκε εόρτιο δείπνο σε όλους τους προσκυνητές, στη νεότευκτη Τράπεζα της Μονής. Ιερείς, ιεροψάλτες, μέλη του Λυκείου Ελληνίδων Καρπάθου και του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΜΟΝΟΙΑ» τραγούδησαν με καρπάθικους σκοπούς και ευχήθηκαν στον νέο Ηγούμενο π.Καλλίνικο.
Την τελετή της ενθρονίσεως κάλυψε ο τηλεοπτικός σταθμός «ΘΑΡΡΙ» της Ρόδου και η ιστοσελίδα «www.inkarp.com».

Το πρωί της Δευτέρας όσοι παρέμειναν στο νησί επισκέφθηκαν τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μενετών, όπου και προσκύνησαν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και άκουσαν το ιστορικό του Ναού και μερικά από τα θαύματά της από τον Εκκλησιαστικό Επίτροπο κ.Εμμανουήλ Παραγιό.
Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Εκκλησιαστικό, Ιστορικό και λαογραφικό Μουσείο του Ιερού Ναού Υπαπαντής του Κυρίου Αρκάσας, όπου και ξεναγήθηκαν από τον Εφημέριο Ιερομόναχο π.Σπυρίδωνα και τον Εκκλησιαστικό Επίτροπο κ.Μιχάλη Χουβαρδά.
Με πολλή χαρά δέχθηκαν ένα δροσερό κέρασμα στο σπίτι της κ.Βενετίας Γιάννη Πιττά, κόρης του προσφάτως εκδημήσαντος αειμνήστου Εφημερίου της Αρκάσας π.Γεωργίου Κωνσταντινίδη. Γεύμα παρατέθηκε μετά στη σκιά των δέντρων στο αγροτόσπιτο της οικογενείας κ.Γιώργου και Ευαγγελίας Σπανομανωλή, στις Μενετές.
Το απόγευμα παρακολούθησαν τον Εσπερινό και την καθιερωμένη Παράκληση της Δευτέρας στην Ιερά Μονή, άκουσαν τον ψυχωφελή λογ του Πανοσ. Αρχιμ. π.Μαξίμου Παναγιώτου και συμμετείχαν στο λιτό δείπνο στην παλαιά Τράπεζα της Μονής.
Η Ιερά Μονή μας εκφράζει τις πολλές της ευχαριστίες προς την Α.Θ.Παναγιότητα, τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τους Σεβασμιωτάτους Αγίους Αρχιερείς Καρπάθου και Κάσου κ.Αμβρόσιο και Κώου και Νισύρου κ.Ναθαναήλ, τους σεβαστούς πατέρες, τους χορούς των Ιεροψαλτών, τους εντιμοτάτους άρχοντες του τόπου μας, τις εκατοντάδες των προσκυνητών που έδειξαν την αγάπη τους προς τη Μονή μας, προς όσους ήρθαν στο νησί ειδικώς για την ενθρόνιση κι όσους έστειλαν ευχές και μηνύματα προς τον νέο Ηγούμενο, καθώς και στους πολλούς αδελφούς, που όλες αυτές τις ημέρες, με χαρά, ταπείνωση και θυσιαστική αγάπη εργάστηκαν στους χώρους της Μονής, για την προετοιμασία της ενθρόνισης του νέου της Ηγουμένου.
Αναφωνούμε μέσα από την καρδιά μας το «ΑΞΙΟΣ» στον νέο Άγιο Καθηγούμενο και ευχόμαστε να είναι θεοφιλής και θεάρεστος η ηγουμενία του στην Ιερά Μονή μας! Να αναδειχθεί άξιος συνεχιστής της μεγάλης παράδοσης και της σημαντικής παρουσίας, που έχει το Μοναστήρι μας, για την τοπική μας Εκκλησία και το σεπτό Οικουμενικό μας Πατριαρχείο.

Η
ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΣΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥΤετάρτη 2 Ιουνίου 2010

Ενθρονίστηκε ο νέος Ηγούμενος της Μονής μας π.Καλλίνικος

Από τον εκπρόσωπο της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίου, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου κ.Αμβρόσιο, παρόντος και του Σεβ. Μητροπολίτη Κώου και Νισύρου κ.Ναθαναήλ, Προηγουμένου της Μονής μας, πολλών κληρικών και πλήθους κόσμου, ενθρονίστηκε το απόγευμα της Κυριακής 30ής Μαίου, ο νέος Ηγούμενος της Μονής μας Αρχιμ. π.Καλλίνικος Μαυρολέων.

Ακολουθεί σύντομα λεπτομερής αναφορά.