Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012

Χριστουγεννιάτικο Πατριαρχικό Μήνυμα


ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ 
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
* * *
"Χριστός γεννάται˙ δοξάσατε. Χριστός επί γης˙ υψώθητε."

Ας πανηγυρίσωμεν χαρμοσύνως την άφατον Θεού συγκατάβασιν. Οι Άγγελοι προηγούνται ψάλλοντες "δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία".
Επί της γης όμως βλέπομεν και βιούμεν πολέμους και απειλάς πολέμων. Και όμως δεν αναιρείται εκ τούτου η χαρμόσυνος α γ γ ε λ ι α. Η ε ι ρ η ν η, πράγματι ήλθεν επί της γης δια της καταλλαγής, εν τω προσώπω Ιησού Χριστού, του Θεού και των ανθρώπων. Αλλά, ατυχώς, δεν κατηλλάγημεν, παρά το άγιον θέλημά Του, οι άνθρωποι μεταξύ μας. Διακείμεθα εχθρικώς προς αλλήλους. Διακρινόμεθα δια φανατισμούς ως προς τας θρησκευτικάς και πολιτικάς μας πεποιθήσεις, δια πλεονεξίαν ως προς την απόκτησιν των αγαθών, δια επεκτατισμόν ως προς την άσκησιν της πολιτικής εξουσίας. Και ούτω συγκρουόμεθα προς τούς συνανθρώπους μας.
Ο πεφωτισμένος αυτοκράτωρ των Ρωμαίων Άγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας, δια του Διατάγματος των Μεδιολάνων, του εκδοθέντος εν έτει 313 μετά Χριστόν, εθέσπισε την ελευθέραν άσκησιν της χριστιανικής πίστεως, παραλλήλως και την ελευθέραν άσκησιν πάσης άλλης θρησκείας. Δυστυχώς, μετά την πάροδον, έκτοτε, χιλίων επτακοσίων ακριβώς ετών, εξακολουθούν ασκούμενοι κατά τόπους θρησκευτικοί διωγμοί κατά χριστιανών η άλλων χριστιανικών μειονοτήτων.
Παραλλήλως, οι οικονομικοί ανταγωνισμοί εντείνονται παγκοσμίως και η επιδίωξις του προσκαίρου κέρδους προωθείται ως κεφαλαιώδης σκοπός. Αι θλιβεραί συνέπειαι της υπερσυγκεντρώσεως του πλούτου εις χείρας ολίγων και της οικονομικής εξαθλιώσεως μεγάλων ανθρωπίνων μαζών παραβλέπονται. Η δυσαναλογία αύτη, η οποία χαρακτηρίζεται παγκοσμίως ως ο ι κ ο ν ο μ ι κ η  κ ρ ι σ ι ς, είναι κατ  οὐσίαν απότοκος της η θ ι κ η ς  κ ρ ι σ ε ω ς. Εις την ηθικήν ταύτην κρίσιν, ατυχώς η ανθρωπότης δεν δίδει την πρέπουσαν σημασίαν. Προς δικαιολόγησιν της στάσεώς της επικαλείται την ελευθερίαν των συναλλαγών. Η ελευθερία όμως των συναλλαγών δεν επιτρέπει το έγκλημα. Και εγκληματική συμπεριφορά δεν είναι μόνον η περιγραφομένη εις τούς ποινικούς κώδικας. Είναι και εκείνη η οποία, αν και δεν προβλέπεται υπό των επιταγών των ποινικών νόμων, υφαρπάζει τον πλούτον των άλλων δια καταλλήλων μεθοδεύσεων. Εφ  ὅσον ο νόμος δεν επιβάλλεται, αι αντιδράσεις των θιγομένων πολιτών εκδηλούνται πολλάκις ανεξελέγκτως και προκαλούν διασάλευσιν της κοινωνικης ειρήνης.
Παρακολουθούντες, λοιπόν, από του Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου, τα "σημεία των καιρών", κατά τα οποία "ακούονται" πανταχόθεν και βιούνται "πόλεμοι και ακαταστασίαι" και εγείρεται έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, σεισμοί τε μεγάλοι κατά τόπους και λιμοί και λοιμοί, φόβητρά τε και σημεία απ  οὐρανοῦ μεγάλα παρουσιάζονται (πρβλ. Λουκ. κα , 10-12), βιούντες δε εμπραγμάτως το Βασιλειανόν, ότι "της αγάπης εξαίρετα δύο ταύτα· το λυπείσθαι μεν και αγωνιάν εφ  οἷς βλάπτεται ο αγαπώμενος, χαίρειν δε και αγωνίζεσθαι υπέρ της ωφελείας αυτού·...ο δε μη ούτω συνδιατιθέμενος φανερός εστι μη αγαπών τον αδελφόν" (Μ. Βασιλείου, Όροι κατ  ἐπιτομήν, P.G. 31, 1200Α), κηρύττομεν από της Ιεράς ταύτης Καθέδρας του Κεντρου της Ορθοδοξίας το επί θύραις νέον Έτος ως Ε τ ο ς  Π α ν α ν θ ρ ω π ι ν η ς  Α λ λ η λ ε γ γ υ η ς.
Ελπίζομεν ότι ούτω θα ευαισθητοποιήσωμεν αρκετάς καρδίας των μελών της ανθρωπότητος επί του προβλήματος της μεγάλης και εκτεταμένης πτωχείας και επί της ανάγκης λήψεως μέτρων, προς ανακούφισιν των πεινώντων και δυστυχούντων.
Ζητούμεν, ως πνευματικός εκκλησιαστικός ηγέτης, την σύμπραξιν όλων των καλής θελήσεως προσώπων και Κυβερνήσεων δια την πραγματοποίησιν επί της γης της του Κυρίου ε ι ρ η ν η ς. Της ειρήνης, την οποίαν επηγγέλθησαν οι Άγγελοι και έφερε το βρέφος Ιησούς. Επιθυμούντες την αληθή ειρήνην ταύτην, την πάντα νουν υπερέχουσαν, οφείλομεν να την επιδιώκωμεν εμπράκτως, μη αδιαφορούντες δια τας αδυναμίας, πνευματικάς και υλικάς, του συνανθρώπου, υπέρ του οποίου Χριστός κατήλθεν εις τον κόσμον.
Η αγάπη και η ειρήνη είναι γνωρίσματα των Μαθητών και Αποστόλων του Κυρίου και παντός Χριστιανού. Όθεν, προτρεπόμεθα εαυτούς και αλλήλους, όπως κατά το  Ε τ ο ς τούτο της Π α ν α ν θ ρ ω π ι ν η ς  Α λ λ η λ ε γ γ υ η ς  καταβάλλωμεν ως άτομα και ως λαοί, συνειδητάς προσπαθείας δια την άμβλυνσιν των απανθρώπων συνεπειών των μεγάλων ανισοτήτων και δια την αναγνώρισιν υπό πάντων του δικαιώματος των ασθενεστέρων προς απόλαυσιν των απαραιτήτων δια την ζωήν του ανθρώπου αγαθών.
Τοιουτοτρόπως θα ίδωμεν πραγματοποιουμένην εν τω μέτρω του ανθρωπίνως εφικτού και επί της γης την ειρήνην.
Προσκυνούντες μεθ  ἁπάσης της αισθητής και της νοητής κτίσεως την εκ Παρθένου επί γης ενδημίαν του Υιού και Λόγου του Θεού και κλίνοντες γόνυ ενώπιον του Βρέφους ᾽Ιησούς, του φωτισμού και σωτήρος μας, του υπερασπιστού της ζωής μας, διερωτώμεθα αληθώς μετά του Ψαλμωδού τίνα φοβηθησόμεθα η από τίνος δειλιάσωμεν (πρβλ. Ψαλμ. 26) οι χριστιανοί, εφ  ὅσον "ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ" (πρβλ. Λουκ. β  11), "ο Κυριος των δυνάμεων και βασιλεύς της δόξης" (πρβλ. Ψαλμ. 23);
Ευχόμεθα και προσευχόμεθα εκτενώς και ολοκαρδίως όπως το ανατέλλον έτος 2013 καταστή δια πάντας έτος πανανθρωπίνης αλληλεγγύης, ελευθερίας, καταλλαγής, ευδοκίας, ειρήνης και ευφροσύνης και όπως ο εν Σπηλαίω τεχθείς προαιώνιος Λογος του Πατρός, ο ενώσας τούς αγγέλους και τούς ανθρώπους εν ενί τάγματι και ποιήσας ειρήνην επί της γης, χαρίζη εις πάντας υπομονήν, ελπίδα και δύναμιν και ευλογή τον κόσμον δια των θείων δωρεών της αγάπης Αυτού. Αμήν.
Φανάριον, Χριστούγεννα ,βιβ´
+ Ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος
διάπυρος προς Θεόν ευχέτης πάντων υμών

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012

συν - οδοιπορία: Σήμερα Πέμπτη 1η Νοεμβρίου, «κάνουμε την αγάπη μας...

συν - οδοιπορία: Σήμερα Πέμπτη 1η Νοεμβρίου, «κάνουμε την αγάπη μας...: Η Πειραϊκή Εκκλησία, «το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας» απευθύνεται σε όλους τους φίλους ακροατές. Στείλτε μας τη δική σας ευχή και ...

ΟΠΟΥ ΓΗΣ - στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη: Πειραϊκή Εκκλησία, θυμάμαι...

ΟΠΟΥ ΓΗΣ - στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη: Πειραϊκή Εκκλησία, θυμάμαι...: Θυμάμαι τη μεγάλη χαρά που νιώσαμε όλοι, νέοι τότε, στο άκουσμα της επιθυμίας     του Σεβ. Μητροπολίτη πρ. Πειραιώς κ.Καλλινίκου, να δημι...

"Οδηγίες για την πνευματική ζωή"


Αγρυπνία την Παρασκευή

Την Παρασκευή 2 προς Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012, εορτή της ανακομιδής του λειψάνου του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, στις 9.00 μμ θα τελεσθεί αγρυπνία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Γεωργίου Βασσών Καρπάθου. Θα ψάλουν πατέρες από την Ιερά Συνοδική και Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Συμεών του νέου Θεολόγου, στον Κάλαμο Αττικής.

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012

Το θεμέλιο των αρετών, η ταπείνωση.

Το απόγευμα της Δευτέρας 1ης Οκτωβρίου 2012, αμέσως μετά τον Εσπερινό και την Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο, πραγματοποιήθηκε ομιλία στη νέα τράπεζα της Μονής ομιλία από τον Ηγούμενο Αρχιμ.π.Καλλίνικο Μαυρολέοντα, με θέμα:  " Το θεμέλιο των αρετών, η ταπείνωση" .

Την ομιλία παρακολούθησε ο Ιεροδιάκονος π.Αμβρόσιος Μαναρουλάς και αρκετοί ευσεβείς Χριστιανοί.

Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2012

Πατριαρχικόν Μήνυμα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου επί τη εορτή της Ινδίκτου 2012+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,


Ο Θεός, ο δημιουργήσας το Σύμπαν και διαμορφώσας την γην εις τέλειον

κατοικητήριον του ανθρώπου, έδωκεν εις αυτόν εντολήν και δυνατότητα να αυξάνηται και να πληθύνηται και να πληρώση αυτήν και να κυριεύση αυτής και πάντων των εν αυτή ζώων και φυτών (Γεν. α 28).

Ο περιβάλλων ημάς κόσμος εχαρίσθη ημίν υπό του Δημιουργού ως στάδιον κοινωνικής δραστηριοποιήσεως, αλλά και αγιασμού, προς κληρονομίαν της ανακαινισθησομένης εν τω μέλλοντι αιώνι κτίσεως. Την τοιαύτην θεολογικήν θέσιν έχει και βιοι αείποτε η Μήτηρ Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, διο και η ημετέρα Μετριότης ετέθη, ως γνωστόν, επί κεφαλής της αναληφθείσης παρά του καθ' ημάς πανιέρου Οικουμενικού Θρόνου οικολογικής προσπαθείας δια την προστασίαν του πολλά ταλαιπωρουμένου υφ ημών εν επιγνώσει και ανεπιγνώστως πλανήτου μας.

Η β ι ο π ο ι κ ι λ ο τ η ς, η οποία είναι το έργον της πανσοφίας του Θεού, δεν εδόθη ασφαλώς εις την ανεξέλεγκτον εξουσίαν του ανθρώπου. Κ α τ α κ υ ρ ι ε υ σ ι ς της γης και των εν τη γη υπό του ανθρώπου σημαίνει έλλογον χρήσιν και απόλαυσιν των προσφερομένων αγαθών και όχι καταστρεπτικήν εκ πλεονεξίας αντλησιν και κάρπωσιν η καταστροφήν των πόρων αυτής.

Εν τούτοις, ιδία επί των ημερών μας, παρατηρούμεν μίαν υπερβολικήν εκμετάλλευσιν των φυσικών πόρων, με συνέπειαν την καταστροφήν της περιβαλλοντικής ισορροπίας των οικοσυστημάτων και γενικώτερον των περιβαλλοντικών συνθηκών, εις τρόπον ώστε οι υπό του Θεού τεταγμένοι όροι διαβιώσεως του ανθρώπου επί της γης να γίνωνται δυσμενέστεροι δι' αυτόν. Επί παραδείγματι, ως παρατηρούμεν άπαντες, επιστήμονες, εκκλησιαστικοί και πολιτικοί άρχοντες και εν γένει η ανθρωπότης, αυξάνεται η θερμοκρασία της ατμοσφαίρας, εκδηλούνται υπερβολικαί βροχοπτώσεις, μολύνονται επίγεια και θαλάσσια οικοσυστήματα, και, γενικώτερον, διαταράσσεται, ενίοτε δε και καταστρέφεται πλήρως, η δυνατότης συνεχίσεως της ζωής εις ωρισμένας περιοχάς.

Βλέπουσα και εμπειρικώς αξιολογούσα τους εκ της τοιαύτης εξελίξεως των περιβαλλοντικών συνθηκών κινδύνους δια την ανθρωπότητα, η Μήτηρ Εκκλησία καθιέρωσεν ήδη από της εποχής του προκατόχου ημών αοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου την πρώτην Σεπτεμβρίου εκάστου έτους ως ημέραν προσευχής δια το περιβάλλον.

Αλλ' οφείλομεν να παραδεχθώμεν ότι τα αίτια των δυσαρέστων περιβαλλοντικών αλλαγών δεν είναι θεοκίνητα αλλά ανθρωποκίνητα και, επομένως, η παράκλησις και η προσευχητική δέησις της Εκκλησίας και ημών προς τον Θεόν, τον Κύριον των κυρίων και Κυβερνήτην του παντός, προς βελτίωσιν των περιβαλλοντικών συνθηκών, είναι ουσιαστικώς αίτημα μ ε τ α ν ο ι α ς της ανθρωπότητος δια το α μ α ρ τ η μ α της να καταστρέφη τα εν τη γη, αντί να καρπώται μετά λόγου και προσοχής δια την διατήρησιν της α ε ι φ ο ρ ι α ς τους πόρους αυτής.

Προσευχόμενοι και αιτούμενοι παρά του Θεού την διατήρησιν του περιβάλλοντος της γης καταλλήλου δια την εν αυτή ζωήν του ανθρώπου, κατ' ουσίαν παρακαλούμεν όπως ο Θεός αλλάξη τον λογισμόν των ισχυρών της γης και φωτίση αυτούς να μη καταστρέφουν το γήϊνον οικοσύστημα δια λόγους οικονομικού οφέλους και συμφέροντος παροδικού. Τούτ' αυτό όμως ισχύει και δια πάντα άνθρωπον εξ ημών, διότι και έκαστος εξ ημών εν τω μέτρω των μικρών δυνατοτήτων του επιφέρει τας μικράς περιβαλλοντικάς καταστροφάς, τας οποίας η αφροσύνη του του επιτρέπει.

Επομένως, προσευχόμενοι υπέρ του περιβάλλοντος, προσευχόμεθα υπέρ της μετανοίας ενός εκάστου εξ ημών δια την μικράν η μεγάλην συμβολήν μας εις την βλάβην και καταστροφήν του περιβάλλοντος, την οποίαν βιούμεν συνολικώς ως άθροισμα μερικωτέρων επιζημίων επεμβάσεων δια των κατά τόπους και χρόνους μεγάλων και καταστροφικών καιρίων φαινομένων.

Την έκκλησιν, προσευχήν και προτροπήν ταύτην απευθύνοντες από του Ιερού Κέντρου της Ορθοδοξίας προς την οικουμένην και προς συνόλην την ανθρωπότητα, δεόμεθα όπως ο αγαθοδότης Κύριος, ο χαρισάμενος εις ημάς πάντας τους επί του πλανήτου γη οικούντας τον γήϊνον παράδεισον, λαλήση αγαθά εις τας καρδίας όλων των ανθρώπων, δια να σεβώμεθα την περιβαλλοντικήν ισορροπίαν, την οποίαν Ούτος εν τη πανσοφία Του και τη αγαθότητί Του μας παρέδωκεν, ώστε και ημείς και αι επερχόμεναι γενεαί να απολαμβάνωμεν τας δωρεάς του Θεού μετ' ευχαριστίας και δοξολογίας.

Αυτής της Σοφίας, της Ειρήνης και της Δυνάμεως του Θεού, της δημιουργησάσης και συντηρούσης και κατευθυνούσης την αποκαραδοκούσαν την σωτηρίαν αυτής κτίσιν προς τα έσχατα, δεόμεθα όπως διαφυλάττη το περιβάλλον αειφόρον και προσφέρον συνεχώς εις την ευημερίαν του ανθρώπου και οδηγή καρποφόρως τα αγαθά έργα των χειρών των εργαζομένων προς τούτο συνανθρώπων, και επικαλούμεθα την Χάριν και το άπειρον Έλεος Αυτού επί πάντας τους ανθρώπους, μάλιστα τους σεβομένους την δημιουργίαν και φυλάσσοντας αυτήν.


βιβ´Σεπτεμβρίου α´

Ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος,

Διάπυρος προς το Θεόν ευχέτης

Παρασκευή 25 Μαΐου 2012

Oικουμενικός Πατριάρχης: «Έρχονται οι χρόνοι της δικαιώσεως μας»

 
Ίμβρος, ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νικολάου Μαγγίνα
«Το μέλλον της Ίμβρου μας να είναι αναστάσιμο» ευχήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ομιλία του στη γενέτειρά του την πολύπαθη Ίμβρο, κατά την εκεί προσκυνηματική του επίσκεψη. Απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας που τελέστηκε ανήμερα της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και  Ελένης στο χώρο των ερειπίων του μετοχίου της Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους, ο Πατριάρχης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Εύχομαι το μέλλον της Ίμβρου μας καθώς ψάλλουμε το Χριστός Ανέστη και σήμερα να είναι αναστάσιμο. Εχάσαμε πάρα πολλά πράγματα από την περιουσία μας, τα σχολεία μας και τα άλλα ευαγή Ιδρύματά μας. Εχάσαμε αυτά τα Μετόχια τη δεκαετία του 1940 αδίκως και αυθαιρέτως. Όχι μόνον εδώ στην Ίμβρον, τα ίδια πάθαμε και χειρότερα ίσως και στην Κωνσταντινούπολη. Και τώρα έρχονται οι χρόνοι της διακαιώσεώς μας, της αποκαταστάσεως των γενομένων αδικιών. Εύχομαι όσα έγιναν να συμπληρωθούν από όσα πρέπει να γίνουν ακόμη για να μπορούμε να ομιλούμε περί διεθνούς δικαίου και περί τοπικού εθνικού δικαίου το οποίον καταφώρως παρεβιάσθη τα τελευταία χρόνια εις την Ίμβρον και εις την Κωνσταντινούπολιν και εις την γειτονικήν Τένεδον η οποία έμεινεν με δέκα ανθρώπους. Εύχομαι οι συναντήσεις μας εις το μέλλον να είναι ευχάριστες, αναστάσιμες, εν υγεία, με καλούς φίλους και υψηλούς επισκέπτες όπως σήμερα.  Και να επιβραβεύσει ο Θεός την μεγάλην υπομονήν των Ιμβρίων και Τενεδίων οι οποίοι σήκωσαν ένα βαρύτατο σταυρό της τελευταίες δεκαετίες από το 1964 και εντεύθεν και είναι ευοίωνο σημείο ότι επαναπατρίζονται πολλοί συμπατριώτες μας σήμερα και ανάβουν και πάλι τα τζάκια της Ίμβρου και γεμίζουν οι δρόμοι της Ίμβρου με σχετικώς νέους ανθρώπους και το πιο ευοίωνο και παρήγορο είναι η επαναλειτουργία ενός σχολείου μας, ελπίζω και πιστεύω από του προσεχούς σχολικού έτους, το οποίο θα είναι το ξεκίνημα για καλύτερες ημέρες για την πατρίδα μας».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τις ευχαριστίες του αλλά και τα συγχαρητήριά του προς τον επιχώριο Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλο για το πολύπλευρο και ανακαινιστικό έργο του. Ευχαρίστησε επίσης τον Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου Αμβρόσιο για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, υπενθυμίζοντας ότι ο Ιεράρχης ως Λαυριώτης έχει ιδιαίτερους δεσμούς με το Μετόχι και ασφαλώς με την Ίμβρο.

Για την Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον ιερό αυτό τόπο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι «ως σκοπό έχει  να επανασυνδέσουμε το άτυχο σήμερα με εκείνο το ευλογημένο χθες».

Αναφερόμενος στον Μητροπολίτη Χίου Μάρκο ο οποίος  - όπως και ο Μητροπολίτης Καρπάθου – επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Ίμβρο, ευχήθηκε να έχει μία δυναμική και ευλογημένη ποιμαντορία επ΄ ωφελεία του πληρώματος της Επαρχίας του. Επίσης χαιρέτησε με εγκαρδιότητα την παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στην Πόλη Νίκου Ματθιουδάκη ευχόμενός του «αρίστην θητείαν και καρποφόρον».

Νωρίτερα ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος προσφώνησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη με λόγους θερμούς ευχαριστώντας ταυτόχρονα τον Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλο για τη δυνατότητα τελέσεως της Θείας Λειτουργίας στη νήσο. Συγκινημένος αναφέρθηκε στη μορφή του αειμνήστου γέροντός του Μητροπολίτου Κώου Ναθαναήλ του Ιμβρίου και στους ιερούς δεσμούς της Μονής της Μετανοίας του, Μεγίστης Λαύρας, με τη νήσο Ίμβρο. Δεν παρέλειψε μάλιστα να αναφέρει ότι μέχρι και τον Προηγούμενο της Μονής π.Φίλιππο η Μεγίστη Λαύρα είχε πολλούς Ιμβρίους μοναχούς στην Ιστορία της.

Στο τέλος μίλησε ο νέος Μητροπολίτης Χίου Μάρκος ο οποίος ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου για την φιλοξενία. Εξέφρασε μάλιστα την ισόβιο αφοσίωσή του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και προς τον Πατριάρχη και κατέληξε ως εξής: «Πάντοτε λάλει Παναγιώτατε, ακούει ο δούλος σου».

Θυρανοίξια εξωκκλησίου


Ακολούθως ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέστη στα θυρανοίξια του εξωκκλησίου του Αγίου Χριστοφόρου, που τέλεσε ο Μητροπολίτης Χίου Μάρκος, στην περιοχή «Του Χιώτη τα Ντάμια» μεταξύ Παναγίας και Αγίων Θεοδώρων.
Κατά την παραμονή του στην Ίμβρο ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε το κτίριο του δημοτικού σχολείου του χωριού του, των Αγίων Θεοδώρων, και επιθεώρησε τις εργασίες ανακαίνισής του. Υπενθυμίζεται ότι το σχολείο, ύστερα από άδεια της Τουρκικής Κυβερνήσεως,  θα λειτουργήσει και πάλι από το επόμενο σχολικό έτος ως μειονοτικό δημοτικό σχολείο μετά την αναστολή της λειτουργίας του – όπως συνέβη και με τα άλλα μειονοτικά σχολεία – πριν 48 χρόνια.

Δευτέρα 21 Μαΐου 2012

Ο Σεβ.Καρπάθου με τον Πατριάρχη μας στην ΙΜΒΡΟ!

Στην ολάνθιστη Ίμβρο! Ημέρες περισυλλογής για τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην ιδιαίτερη πατρίδα του

ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΕΝ.GR

Ίμβρος, ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νικολάου Μαγγίνα
Την ιδιαίτερη πατρίδα του, Ίμβρο, επισκέπτεται από το μεσημέρι της Κυριακής ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για λίγες ώρες ξεκούρασης και περισυλλογής στο αιγαιοπελαγίτικο νησί που οι αγροί του έχουν στρωθεί μ' ένα ολάνθιστο ανοιξιάτικο "χαλί". Τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνοδεύουν οι Μητροπολίτες Καρπάθου Αμβρόσιος και Χίου Μάρκος. Θερμή υποδοχή επεφύλαξε στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τη συνοδεία του ο Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος ενώ στο λιμάνι της νήσου παρέστη και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, Νικόλαος Ματθιουδάκης, ο οποίος αυτές τις ημέρες επισκέπτεται την Ίμβρο μαζί με την σύζηγό του κυρία Αικατερίνη Βαρβαρίγου, Πρόξενο της Ελλάδος στην Ανδριανούπολη.
Στο λιμάνι περίμεναν τον Πατριάρχη δεκάδες Ίμβριοι και προσκυνητές από την Ελλάδα οι οποίοι του προσέφεραν άνθη του ξεχωριστής φυσικής ομορφιάς τόπου. Η χαρά τους μεγάλη, τα χαμόγελα πλατιά αφού έστω και για λίγα εικοσιτετράωρα θα έχουν κοντά τους τον συμπατριώτη τους, τον δικό τους άνθρωπο.
Αμέσως μετά την σύντομη ανεπίσημη υποδοχή ο Πατριάρχης προσκύνησε στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγιάς, πρωτεύουσας του νησιού. Ο Ναός, αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου, λιτός και περιποιημένος. Άλλωστε ο μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου, που συνόδευσε τον Πατριάρχη, δείχνει ιδιαίτερη φροντίδα για την συντήρηση και την προστασία των Εκκλησιών της επαρχίας του. Και αν οι πιστοί λιγόστεψαν, οι Ναοί στέκουν όρθιοι περιμένοντάς τους απόδημους Ίμβριους να γυρίσουν έστω και για λίγες ημέρες το καλοκαίρι.   
Ακολούθως ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έκανε μια σύντομη στάση στον Μητροπολιτικό Οίκο πριν αναχωρήσει για το χωριό του, τους Άγιους Θεόδωρους. Εκεί βρίσκεται το πατρικό του σπίτι.
 
ΠΗΓΗ:  http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=9424Ιωάννης ο Καρπάθιος, Άγιος: Σύντομη βιογραφία και Εισαγωγικά Σχόλια (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, α΄ τόμος)

Σύντομη βιογραφία: Ο χρόνος που έζησε ο άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος, ο τόπος όπου πέρασε τους αγώνες της ασκήσεως, και όλα τα σχετικά με αυτόν, μας είναι ἀγνωστα. Μόνο ο ιερός Φώτιος γράφει γι' αυτόν (Ανάγνωση 201): Υπερτερεί πολύ ο Διάδοχος από τον Ιωάννη τον Καρπάθιο, ο οποίος επιγράφει το έργο του "Λόγος παρηγορητικός προς τους μοναχούς της Ινδίας", που τον παρακάλεσαν να τους γράψει.
Διαιρείται ο λόγος αυτός σε εκατό κεφάλαια και προτρέπει τους αναγνώστες να έχουν εγκαρτέρηση στις συμφορές και να υπομένουν τους πειρασμούς που τους έρχονται. 


***


Εισαγωγικά σχόλια: Ο όσιος Ιωάννης ο Καρπάθιος είναι ένας από τους παλαιούς πατέρες της Ερήμου, ασκητής και δάσκαλος του μοναχικού βίου. Είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για τον μετέπειτα επίσκοπο Καρπάθου, έργα του οποίου διάβασε ο Μ. Φώτιος. Ως σοφός και όσιος, βρίσκεται εναρμονισμένος με την ασκητική και ησυχαστική παράδοση, παρουσιάζοντας ιδιοτύπως τη διδασκαλία του, που αποτελεί ερμηνεία σαρκωμένη της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, όπου συνεχώς παραπέμπει. 

Τα ενσωματωθέντα έργα του στη Φιλοκαλία είναι τα "Εκατό Παραμυθητικά Κεφάλαια" και ο "Ασκητικός Λόγος", που έγραψε και απέστειλε στους θλιβόμενους μοναχούς των Ινδιών, κατόπιν παρακλήσεώς τους. Πρόκειται πράγματι για παρηγορητικές και ενθαρρυντικές παραινέσεις προς μοναχούς, όπου περιγράφονται οι αγώνες κατά των παθών, του κόσμου και των δαιμόνων, και υπογραμμίζεται η αγάπη του Θεού, που υπό μορφή παιδαγωγίας θλίβει τους αγαπητούς Του. 

Η φράση του οσίου Ιωάννη είναι σαφής και τα νοήματα κρυστάλλινα, με επένδυση πολλές φορές αλληγορική, μέθοδο που εφαρμόζει, όπως πολλοί πατέρες, στην Παλαιά Διαθήκη. Η προσπάθειά του είναι αισθητή· θέλει να παρουσιάσει την πνευματική και ασκητική ζωή κοπιαστική μεν, αλλά και γεμάτη χαρά και ανάπαυση ψυχής.


Για να ενθαρρύνει τους μοναχούς στον πόλεμο κατά του διαβόλου, τους αποκαλύπτει την εξής αλήθεια, την οποία μη βλέποντας θλίβονταν: ότι αισθάνονται μεν αυτοί τους πολέμους του διαβόλου και την πίκρα τους, αλλά δεν αισθάνονται αυτό που είναι γεγονός· δηλαδή τις μαστιγώσεις που δίνουν οι μοναχοί με την αντίστασή τους στις δαιμονικές προκλήσεις, με την μετάνοιά τους και τις προσευχές τους, με τις οποίες καίνε τους δαίμονες, όπως γράφει και ο άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης: "Ονόματι Ιησού μάστιζε πολεμίους".


Θέλοντας ο όσιος δάσκαλος να απαλλάξει τους μοναχούς από αισθήματα κατωτερότητας απέναντι των λαϊκών και να τους κάνει να συνειδητοποιήσουν την υψηλή κλήση τους γράφει: "Πρόσεξε να μην καλοτυχίσεις ποτέ τον κοσμικο περισσότερο από τον μοναχό, επειδή εκείνος έχει γυναίκα και παιδιά και είναι ευχαριστημένος από τις ελεημοσύνες που κάνει και δεν πειράζεται από τον σατανά, νομίζοντας έτσι ότι αυτός είναι πιο ευάρεστος στον Θεό".


Πράγματι, αν και είναι και ο μοναχός αμαρτωλός, όμως η θλίψη της ψυχής του και η κακοπάθειά του είναι τιμιότερες  στα μάτια του Θεού από τις αρετές του λαϊκού. Ο Θεός χαίρεται στους αγώνες των μοναχών, τους οποίους θλίβουν και στενοχωρούν οι δαίμονες. Και το γεγονός ότι τους πολεμούν με κάθε τρόπο οι εχθροί τους, φτάνει να αποδείξει ότι η ζωή τους είναι φιλόθεη και αποβλέπουν στην τελειότητά τους, αφού απαλλαγούν από τα δαιμονικά πάθη.


Ο όσιος Ιωάννης, συμμετέχοντας στις κοινές πατερικές εμπειρίες, επόμενο είναι να συμφωνεί με όλους τους ασκητικούς αγίους Πατέρες σε όλες τις πλευρές του μοναχικού βίου και στην τόσο διαφωτιστική δαιμονολογία τους. Γενικά η διδασκαλία του είναι επαγωγός, παραδοσιακή, γεμάτη πνευματική σοφία και χάρη και απευθύνεται με πολλή πατρική στοργή στους λιποψυχήσαντες Ινδούς μοναχούς. Γι' αυτό και τους ανατέμνει σαν έμπειρος γιατρός τη φύση της ψυχής, την ποιότητα των αρετών και των κακιών, τις δαιμονικές τέχνες, τις ενέργεις της χάρης και τους προτρέπει, μαζί με την ένταση της ασκητικής αγωγής, να προσεύχονται αδιάλειπτα και με ταπείνωση.


Τα "Εκατό Παραμυθητικά Κεφάλαια" και ο "Ασκητικός Λόγος" ανήκουν στη γνήσια ορθόδοξη πνευματική παράδοση και βοηθούν αποφασιστικά στη γνώση των ποικίλων πνευματικών προβλημάτων, των οποίων είναι απλανής δάσκαλος ο όσιος Ιωάννης ο Καρπάθιος, αφού είναι καρποί του ενός και ενοποιού Αγίου Πνεύματος με τη συνεργία της καθαρής του ψυχής και του φωτεινού νου του.    
ΠΗΓΗ:  http://paterikakeimena.blogspot.com/2010/11/blog-post_3085.html

----------------------------------------
(πηγή: Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, μεταφρ. Αντώνιος Γαλίτης, εκδ. Το περιβόλι της Παναγίας, 1986, α΄τόμος, σελ. 326-328).

Σάββατο 12 Μαΐου 2012

Καλή επιτυχία παιδιά! Ο Θεός να ευλογεί τους κόπους σας!

Στην Ιερά Πατριαρχιακή και Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Γεωργίου Βασσών, στην Κάρπαθο, τελέσθηκε το Σάββατο 12 Μαϊου 2012 Θεία Λειτουργία, στην οποία προσήλθαν και τα παιδιά που αυτές τις μέρες θα ριχτούν στον αγώνα των εξετάσεων, οι γονείς και οι καθηγητές τους.


Τη Θεία Λετουργία τέλεσε ο Ηγούμενος της Μονής Αρχιμ. π.Καλλίνικος και ο Ιεροδιάκονος π.Αμβρόσιος Μαναρουλάς, ο οποίος μάλιστα φέτος είναι και υποψήφιος για τη Θεολογική Σχολή. Έψαλε ο Θεολόγος Καθηγητής του Γυμνασίου και Λυκείου Απερίου κ.Γεώργιος Καμπάς και ομάδα κυριών. Συμπροσευχήθηκαν μαζί μας ο π.Έπαρχος Καρπάθου και Επίτιμος Διδάσκαλος κ.Ιωάννης Καρίκης, η Διευθύντρια του Δημ.Σχολείου Απερίου κ.Ρηγοπούλα Βασιλαράκη, αρκετοί Καθηγητές των παιδιών από τα Γυμνάσια και τα Λύκεια του νησιού μας και οι γονείς τους. Ο π.Καλλίνικος μετέφερε τις ευλογίες και τις ευχές τόσο της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίου όσο και του Σεβ. Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου κ.Αμβροσίου για να ευλογήσει ο Θεός τους κόπους των παιδιών, τους υπενθύμισε ότι είναι πολύ ωραίο να έχεις σκοπό στη ζωή και να τον παλεύεις και τους ευχήθηκε να έχουν πάντα τη δυνατότητα να έχουν επιλογές στη ζωή τους, να τις υπερασπίζονται και πάντα να βάζουν νέους, ανώτερους στόχους.


Μετά έβγαλαν όλοι μαζί τις καθιερωμένες αναμνηστικές φωτογραφίες, χωριστά οι τελειόφοιτοι μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Ακολούθησε κέρασμα στο προαύλιο της Μονής και η διανομή των φακέλων με το απαραίτητο στυλό, εποικοδομητικά βιβλία και διάφορες "ευλογίες" από τη Μητρόπολη και τη Μονή μας.


Αρχιμ. Καλλίνικος

Από τη Θεία Λειτουργία
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012

Ανασυγκρότηση Ιεράς Συνόδου Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ανακοινωθέν Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου 1ης Μαρτίου 2012


Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αὕτη ἀπετελέσθη διά τό ἑξάμηνον 01.03.2012 – 31.08.2012, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος,
ἐκ τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν:
Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Πιττσβούργου κ. Σάββα, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Χόνγκ-Κόνγκ κ. Νεκταρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 1ῃ Μαρτίου 2012
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου http://synodoiporia.blogspot.com/2012/03/blog-post_1036.html

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2012).

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΠΑΡ’ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ


«Περιχαρῶς δεξώμεθα πιστοί, τὸ θεόπνευστον διάγγελμα τῆς νηστείας».

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Κατὰ τὸν τελευταῖον καιρὸν παρατηρεῖται μία ἔξαρσις ἀνησυχιῶν. Πολλὰ προβλήματα ἀναφύονται. Ὁ κόσμος ὑποφέρει καὶ ζητεῖ βοήθειαν. Διερχόμεθα πράγματι μίαν γενικωτέραν δοκιμασίαν. Ἄλλοι τὴν ὀνομάζουν ὕφεσιν οἰκονομικήν, ἄλλοι κρίσιν πολιτικήν. Δι᾿ ἡμᾶς εἶναι ἐκτροπὴ πνευματική. Καὶ ὑπάρχει θεραπεία. Πολλαὶ λύσεις δίδονται καὶ ἀπόψεις ἀκούγονται. Ἀλλὰ τὰ προβλήματα παραμένουν. Ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ἐγκαταλελειμμένος καὶ μόνος. Ἀγνοεῖται ἡ βαθυτέρα φύσις του. Παραμένει εἰς τὴν κατήφειαν τῆς ἀσαφείας καὶ τῆς ἀπογνώσεως.

Αἱ προτεινόμεναι λύσεις, ὁποιανδήποτε κατεύθυνσιν ἢ ἔκβασιν καὶ ἂν ἔχουν, δὲν λυτρώνουν τὸν ἄνθρωπον, διότι ἐκ προοιμίου τὸν ἀφήνουν δέσμιον τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, ὁ ἐλευθερωτὴς τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Εἰσερχόμενος ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας εἰσέρχεται εἰς τὸ κλῖμα τῆς θείας παρακλήσεως, τῆς συμφιλιώσεως τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. Ἔρχεται εἰς τὰ ἴδια. Ἠρεμεῖ τὸ πνεῦμα του. Εὑρίσκει ἕν οὐράνιον κάλλος καὶ μίαν ὡριμότητα πνευματικὴν «εὐωδίας ἐνθέου πληροῦσαν πέρατα κόσμου».Ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει ὅλα ὅσα ὑποφέρομεν. Καὶ ἔχει τὴν δύναμιν νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ. Μᾶς καλεῖ εἰς μετάνοιαν. Δὲν ὡραιοποιεῖ τὸ ψεῦδος οὔτε ἀποκρύπτει τὰ δεινά. Λέγει ὅλην τὴν ἀλήθειαν. Καὶ προτρέπει τὸν ἄνθρωπον νὰ ἀντικρύσῃ τὴν πραγματικότητα ὡς ἔχει. Νὰ συνειδητοποιήσωμεν ὅτι εἴμεθα γῆ καὶ σποδός.

Εἰς τὸν Μέγαν Κανόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου γίνεται λόγος διὰ τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας καὶ τὸν κλαυθμὸν τοῦ πένθους, τὸν πόνον τῶν τραυμάτων. Ἀλλὰ ἀκολουθεῖ ἡ ἀνάπαυσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὑγεία τοῦ πνεύματος. Ὑπάρχει ὁ Πλάστης καὶ Σωτὴρ ἡμῶν. Ἐκεῖνος διὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους Του μᾶς ἐτοποθέτησεν εἰς τὸ μεθόριον τῆς ἀφθαρσίας καὶ τῆς θνητότητος. Δὲν μᾶς ἐγκατέλειψεν. Ἦλθε καὶ μᾶς ἔσωσε. Κατέλυσε τῷ Σταυρῷ Του τὸν θάνατον. Ἐχαρίσατο ἡμῖν τὴν ἀφθαρσίαν τῆς σαρκός.

Ἐφ᾿ ὅσον εἴμεθα σύμφυτοι τοῦ Χριστοῦ, διατὶ ταρασσόμεθα ματαίως; Διατὶ δὲν προστρέχομεν εἰς Αὐτόν; Ἡ Ἐκκλησία δὲν σχολιάζει τὴν φθορὰν οὔτε μᾶς ἐγκαταλείπει εἰς αὐτήν. Γνωρίζει τὰς βαθυτέρας ἐφέσεις τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἔρχεται ὡς ἀρωγὸς καὶ λυτρωτὴς ἡμῶν. Ἔχομεν ἀνάγκην τῆς τροφῆς. Ἀλλ᾿ «οὐκ ἐπ᾿ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος» (Ματθ. δ΄ 4). ῎Εχομεν ἀνάγκην τῆς πνευματικῆς κατανοήσεως, ἀλλὰ δὲν εἴμεθα ἀσώματοι. Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν εὑρίσκομεν τὸ πλήρωμα τῆς ζωῆς καὶ τῆς κατανοήσεως ὡς θεανθρωπίνην ἰσορροπίαν. Μακρὰν τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐξαχρειοῦται καὶ διαφθείρεται. Ἐκεῖ ὅπου ἀφθονοῦν τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ θεοποιεῖται ἡ σπατάλη, εὐδοκιμοῦν οἱ πειρασμοὶ τῶν σκανδάλων καὶ ἡ σύγχυσις τῆς σκοτώσεως.

Ἐκεῖ ὅπου μὲ δέος ζῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ δέχεται τὰ πάντα μὲ εὐχαριστίαν καὶ εὐγνωμοσύνην, ὅλα ἁγιάζονται. Τὸ ὀλίγον εὐλογεῖται ὡς ἀρκετόν, καὶ τὸ φθαρτὸν ἐνδύεται τὴν αἴγλην τῆς ἀφθαρσίας. Ἀπολαμβάνει ὁ ἄνθρωπος τὸ πρόσκαιρον ὡς δῶρον Θεοῦ. Καὶ τρέφεται μὲ τὸν ἀρραβῶνα τῆς μελλούσης ζωῆς ἀπὸ σήμερον. Ὄχι μόνον λύνονται τὰ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ οἱ πόνοι τῶν δοκιμασιῶν μεταβάλλονται εἰς δύναμιν ζωῆς καὶ ἀφορμὴν δοξολογίας. Ὅταν αὐτὸ συμβῇ ἐντὸς ἡμῶν∙ ὅταν ὁ ἄνθρωπος εὑρίσκῃ τὴν προσωπικήν του ἀνάπαυσιν καὶ σωτηρίαν διὰ τῆς παρακαταθέσεως τῶν πάντων Χριστῷ τῷ Θεῷ, τότε φωτίζεται ὁ νοῦς του. Γνωρίζει τὸν ἑαυτόν του καὶ τὸν κόσμον ὅλον. Ἔχει ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Δυνατοῦ. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς τὸν ἴδιον τὸν πιστὸν στηρίζει. Καὶ μεταδίδεται δι᾿ ἀοράτου ἀκτινοβολίας ὡς ἐνίσχυσις πρὸς ὅλους τοὺς πεινῶντας καὶ διψῶντας τὴν ἀλήθειαν.

Ὁ κόσμος ὅλος ἔχει ἀνάγκην τῆς σωτηρίας ἀπὸ τὸν Δημιουργὸν καὶ Πλάστην του. Ὁ κόσμος ὅλος ἔχει ἀνάγκην ἀπὸ τὴν παρουσίαν τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν Ἁγίων. Ἂς εὐχαριστήσωμεν τὸν Κύριον καὶ Θεὸν ἡμῶν δι᾿ ὅλας τὰς εὐεργεσίας Του, καὶ διὰ τὴν παροῦσαν περίοδον τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς.           

Ἰδοὺ καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ καιρὸς μετανοίας.

Εἴθε νὰ διαπλεύσωμεν τὸ τῆς Νηστείας πέλαγος διὰ συντριβῆς καὶ ἐξομολογήσεως, ὥστε νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν ἄληκτον χαρὰν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν Ὁποῖον πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ,βιβ´
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012

Σωτήριον έτος 2011ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΣΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2011


Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Μᾶς ἀξίωσε καί πάλι ὁ Πανάγιος Τριαδικός Θεός μας νά ζήσουμε ἀκόμη μιά χρονιά, μέ ὑγεία καί ἀρρώστιες, μέ πτώσεις καί ἀναστάσεις, μέ πάθη καί ἀγώνα, μέ χαρές καί λύπες!
Τόν εὐχαριστοῦμε γιά τίς πολλές δωρεές Του, τίς φανερές καί τίς ἀφανεῖς! Τόν εὐχαριστοῦμε γιατί μᾶς ἀξιώνει καί πάλι νά δοῦμε τό φῶς μιᾶς καινούριας ἀνατολῆς, τῆς ἀνατολῆς ἑνός ἀκόμη νέου χρόνου!
Μᾶς δίνει κι ἄλλες ἀκόμη μέρες, κι ἄλλες ἀκόμη εὐκαιρίες νά γίνουμε καλύτεροι! Νά ξεπεράσουμε ὄχι ὁ ἕνας τόν ἄλλο, ἀλλά καθένας νά ξεπεράσει τόν δικό του κακό του ἑαυτό καί νά προσπαθεῖ καθημερινά νά γίνεται καλύτερος!
Ἄς γίνει αὐτή ἡ χρονιά ἀφορμή νά προοδεύσουμε πνευματικά! Νά ἀγαπήσουμε περισσότερο τό Θεό καί τό συνάνθρωπό μας! Νά ἀγωνιστοῦμε περισσότερο κατά τῶν παθῶν μας! Νά ἀγαπήσουμε περισσότερο τίς ἀκολουθίες τῆς Ἐκλησίας μας!
Σ’αὐτό θά συνεχίζει νά στηρίζει ὅλους μας τό μικρό μας Μοναστῆρι, μέ τίς ἀκολουθίες του καί τίς ἄλλες πνευματικές εὐκαιρίες πού μᾶς δίνει!
Στόν ἀγώνα μας αὐτό ἔχουμε ὡς πολύτιμο στήριγμα καί βακτηρία τίς εὐχές καί τήν εὐλογία τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Καρπάθου καί Κάσου κ.Ἀμβροσίου καί Κώου καί Νισύρου κ.Ναθαναήλ, καθώς καί τῶν ἄλλων πατέρων πού πέρασαν ἀπό τή Μονή μας.
Ὁ Κύριος καί Θεός μας, μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Προστάτη καί Ἐφόρου τῆς Μονῆς μας Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἄς σκέπει, ἄς φρουρεῖ κι ἄς ἁγιάζει κι ὅλους ἐσᾶς, πού συνεχίζετε νά περιβάλετε μέ ἀγάπη τό Μοναστῆρι μας, νά τό στηρίζετε μέ τήν παρουσία σας, τήν ἐθελοντική ἀγόγγυστη ἐργασία σας καί τήν οἰκονομική σας συνδρομή.
Μέ πατρικές εὐχές,

Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΡΧΙΜ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ9 Ιανουαρίου 2011:Κοπή αγιοβασιλόπιτας

Το απόγευμα της Κυριακής 9ης Ιανουαρίου 2011, αμέσως μετά τον Εσπερινό, που τελέσθηκε στο Καθολικό της Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Γεωργίου Βασσών, έγινε η τελετή της κοπής της αγιοβασιλόπιτας της Μονής από τον Ηγούμενο Αρχιμ. π.Καλλίνικο. Συμμετείχαν οι ιερείς: Αρχιμ. π.Μιλτιάδης Μίτσελ, Ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου και Εφημέριος Όθους, ο Πρωτ. π.Γρηγόριος Χατηζαντωνίου, επίτιμος Γεν. Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητροπόλεως, οι Ιερομόναχοι π.Αθανάσιος Γκότσης, Εφημέριος Μεσοχωρίου, π.Αλέξανδρος Τσάκωνας, Εφημέριος Χριστού Βαλαντούς Απερίου  και π.Σπυρίδων Καράμαλης, Εφημέριος Αρκάσας και οι Πρεσβύτεροι π. Ιγνάτιος Τζαρίμας, Εφημέριος Αρκάσας και π.Μιχαήλ Οικονομίδης, Εφημέριος Ευαγγελιστρίας Πηγαδίων.

Μετά την κοπή της αγιοβασιλόπιτας η Μικτή Εκκλησιαστική Χορωδία και Ορχήστρα της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου απέδωσε ύμνους της εορτής των Θεοφανείων και παραδοσιακά κάλαντα, υπό τη διεύθυνση του Χοράρχη της κ.Αλεξάνδρου Μαναρουλά, ενώ ομάδα κυριών τραγούδησε τα ειδικά κάλαντα για τη Μονή, που έψαλε την παραμονή των Θεοφανείων στο Απέρι.

Στη συνέχεια ο Ηγούμενος Αρχιμ. π. Καλλίνικος, με ταυτόχρονη προβολή εικόνων, παρουσίασε ένα συνοπτικό απολογισμό της λειτουργίας και των έργων της Μονής για τη χρονιά που πέρασε και την οικονομική κατάστασή της, αλλά και ευχαρίστησε όλους όσοι συνεχίζουν να στηρίζουν και να κρατούν ζωντανή τη Μονή με την παρουσία τους, την εθελοντική τους εργασία, τους κόπους τους και τις προσφορές τους.

Μετά αναφέρθηκε στο πως θα αναβιώσει και θα επανδρωθεί η Μονή. Διάβασε ένα κείμενο για ένα Μοναστήρι στο Βορρά, που παρόλη την έντονη πνευματική ζωή που είχε, κάποτε έπεσε σε αδράνεια. Οι λιγοστοί μοναχοί που απέμειναν κατέφυγαν σ ἕνα διακριτικό ενάρετο Γέροντα για να τους υποδείξει τρόπους για την αναβίωση του Μοναστηριού. Εκείνος τους διαβεβαίωσε ότι εκείνος που θα ανόρθωνε και πάλι το Μοναστήρι τους βρισκόταν ήδη ανάμεσά τους. Αρκεί να παρέβλεπαν τα άσχημα και να μιμούνταν τις κρυμμένες αρετές του.

Άρχισαν τότε οι Μοναχοί να αναζητούν τον «εκλεκτό». Κατέφυγαν στην προσευχή, τελούσαν με ευλάβεια τις ακολουθίες, έγιναν πιο ευγενείς, παρέβλεπαν τα σφάλματα και τις αδυναμίες των αδελφών και προσπαθούσαν να ανακαλύψουν και να μιμηθούν τις αρετές του άγνωστου «εκλεκτού». Έτσι γίνονταν καλύτεροι όλοι, το Μοναστήρι άρχισε ήδη να ξανανθίζει, ώσπου λίγο πριν κοιμηθεί ο Ηγούμενος τους ανακοινώνει τη διαπίστωσή του ότι εκείνος ο ξεχωριστός που ζούσε ανάμεσά τους ήταν όλοι οι Μοναχοί, που όμως χάρη στη συμβουλή του Γέροντα άλλαξαν διαγωγή και συμπεριφορά! Κι αυτό πράγματι αναβίωσε και πάλι το Μοναστήρι!

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Γεώργιος Νισύριος, οι Αντιδήμαρχοι κ.Μαρία Χριστοδούλου και κ.Γιάννης Χαροκόπος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γιάννης Παραγιός, κ.Εμμανουήλ Σπανομανωλής, κ.Ηλίας Λάμπρος, κ.Μιχαήλ Τσαμπουνιεράκης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Όθους κ.Κωστής Μαντινάος, ο Προϊστάμενος  του Τμήματος Πολεοδομίας - Χωροταξίας & Περιβάλλοντος του Επαρχείου κ.Γιάννης Λάμπρος, Πολιτικός Μηχανικός, ο Διευθυντής του Γυμνασίου Καρπάθου κ. Μανώλης Χατζηκωστής, Θεολόγος και αρκετοί ευσεβείς προσκυνητές και φίλοι της Μονής.

15 Ιανουαρίου 2011: Αγρυπνία για τον Άγιο Αντώνιο
Αγρυπνία για τη μνήμη του Αγίου Αντωνίου, του Καθηγητή της ερήμου, έγινε στη Μονή μας το βράδυ της Παρασκευής 14ης προς Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2011.

7 Φεβρουαρίου 2001:Επίσκεψη  Αρχιμ. π. Αλεξίου Αλεξοπούλου
Ο Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού π.Αλέξιος Αλεξόπουλος, Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Μοδέστου ΜΕλισσατικων Μαγνησίας, επισκέφθηκε τη Μονή μας, τέλεσε την ακολουθία του Εσπερινού και μίλησε στους προσκυνητές. 

17 Φεβρουαρίου 2011: Επίσκεψη μαθητών Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας

Το απόγευμα της Πέμπτης 17ης Φεβρουαρίου 2011 επισκέφθηκαν την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Γεωργίου Βασσών Καρπάθου οι μαθητές του παραρτήματος Καρπάθου του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Τους 30 περίπου μαθητές συνόδευαν ο Διευθυντής του Σχολείου Δ.Ε. Ρόδου κ.Ιωάννης Σάββας, Καθηγητής Φυσικός, η υπεύθυνη του Παραρτήματος Καρπάθου κ.Εύα Αλεξοπούλου, Καθηγήτρια Πληροφορικής  και οι καθηγητές του Σχολείου Αναστασία Λαζαροπούλου, Καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας, κ.Μιχάλης Βασίλας, Καθηγητής Χημικός και κ.Νίκος Κανάκης,  Μαθηματικός.

Αρχικά παρακολούθησαν τον Εσπερινό στο Καθολικό της Μονής, όπου και τους καλωσόρισε ο Ηγούμενος της Μονής π.Καλλίνικος, μαζί με τον Ιερομόναχο π.Αθανάσιο Γκότση και τον Ιεροδιάκονο π.Αμβρόσιο Μαναρουλά. Τους παρουσίασε συνοπτικά την ιστορική πορεία της Μονής, τη ζωή, τη σημερινή λειτουργία της και την για αιώνες προσφορά της στη ζωή των Καρπαθίων.

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους της Μονής, τη Βιβλιοθήκη, την Τράπεζα, το Αρχονταρίκι. Ο Διευθυντής του Σ.Δ.Ε. Ρόδου κ.Ιωάννης Σάββας ευχαρίστησε τον π.Καλλίνικο για την αποδοχή της πρότασής τους να επισκεφθούν τη Μονή, τον ενημέρωσε για τη λειτουργία του Σχολείου κι αναφέρθηκε στο συνεχές ενδιαφέρον  των μαθητών για τη σπουδαία ευκαιρία που τους δίνεται για τη μόρφωσή τους με αυτό το Σχολείο. Ακολούθησε κέρασμα στο Αρχονταρίκι, προσφορά ενθυμίων και βιβλίων και επωφελής συζήτηση με τους μαθητές και τους Καθηγητές τους.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα καινοτόμο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη. Μετά την επιτυχή αποφοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμός του Γυμνασίου.

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης στα Σ.Δ.Ε. προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες. Τα Σ.Δ.Ε. στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 2525/97 στο πλαίσιο που έχουν προδιαγράψει οι διακηρυγμένες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παράρτημα Σ.Δ.Ε. Καρπάθου λειτουργεί στο νησί μας από το 2008.

Σάββατο 26 Μαρτίου: Ομιλία Πρεσβυτέρας  κ.Σοφίας  Δορμπαράκη- Απονομή βραβείων διαγωνισμού κυρα-Σαρακοστής

Γέμισε με παιδιά και τα υπέροχα έργα τους η τράπεζα-αίθουσα εκδηλώσεων της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Βασσών Καρπάθου το Σάββατο 26 Μαρτίου 2011. Εκεί έγινε η έκθεση και η τελετή βράβευσης των έργων των μαθητών που συμμετείχαν στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό, που προκήρυξαν η Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου, η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Γεωργίου Βασσών Καρπάθου και το 1/Θ Δημοτικό Σχολείο Πυλών Καρπάθου, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων ιερατικής διακονίας και προσφοράς του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου κ.Αμβροσίου.

Το θέμα του διαγωνισμού ήταν «η κυρά-Σαρακοστή», το γνωστό μετρητάρι –ημερολόγιο  για την αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και διεξήχθη ανάμεσα στους μαθητές των Παιδικών Σταθμών, των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών Σχολείων και της Α  Γυμνασίου των Σχολείων της Καρπάθου και της Κάσου. Συμμετείχαν συνολικά 267 παιδιά  από διάφορα Σχολεία.
 
Στην αρχή καλωσόρισε τα παιδιά και τους γονείς τους ο συντονιστής του διαγωνισμού Αρχιμ. Καλλίνικος Μαυρολέων, Δάσκαλος του 1/θ Δ.Σ. Πυλών Καρπάθου, Ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως και Ηγούμενος της Μονής. 

 Παρουσίασε το σκεπτικό του διαγωνισμού και μας παρουσίασε μιαν έκπληξη! Τα παιδιά του 2ου Νηπιαγωγείου της πόλεως Καρπάθου, αφού άκουσαν από τις Νηπιαγωγούς τους ότι αφορμή του διαγωνισμού είναι τα 50χρονα ιερωσύνης του Σεβασμιωτάτου, ζωγράφισαν γι’ αυτόν ζωγραφιές, είπαν και κατέγραψαν σ ἕνα καλαίσθητο λεύκωμα τις σκέψεις τους και τις ευχές τους!

Αποκάλυψη χαράς! Ενδεικτικά αναφέρουμε:«Θέλω να του πω ότι τον αγαπάμε πολύ!»Αναστασία, «Είναι δυνατός σαν τον μπάτμαν; Θέλω να τον γνωρίσω!» Μανόλης, «Να μην πεθάνει ποτέ!», Σοφία, «Τώρα δηλαδή είναι παππούς; Να προσέχει να μη σκοντάψει και πέσει!», Ραφαέλα, «Του εύχομαι ο Θεός να τον κρατάει πάντα από το χέρι» Σταματίνα,  «Το 50 δεν είναι πολύ μεγάλο;Να το σβήσει και ν ἀρχίσει πάλι από το 1!» Χρήστος,  «Να είναι γερός να μας ευλογίζει!» Μαίρη, «Του εύχομαι να τον πηγαίνει ο Θεός όπου θέλει και να είναι πάντα χαρούμενος!», Άννα Χ. «Τον ξέρω!!! Ψέλνει μέσα στην εκκλησία. Είναι σοφός!!!», Δημήτρης, «Εγώ τον ξέρω στα σίγουρα! Είναι εκείνος ο άσπρος, που μοιάζει με τον Αϊ –Βασίλη! Τον αγαπώ πολύ!!!», Μηνάς.

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Πανοσ. Αρχιμ. π.Επιφάνιος Χριστοδουλάκης, Πρωτοσύγκελλος Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου, εκ μέρους της κριτικής Επιτροπής,  που την αποτελούσαν οι :
    Παναγιώτης Σταθόπουλος, Καθηγητής  Καλλιτεχνικών Γυμνασίου πόλεως Καρπάθου και  Γυμνασίου Απερίου Καρπάθου,
    Μαρία Ιωαννίδου, Εικαστικός -Διακοσμήτρια
    Σοφία Χατζηγεωργίου - Τούμα, Διευθύντρια 1ου Δημοτ. Σχολείου Καρπάθου «ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ»,
    Αναστασία Βδοκάκη, Δασκάλα του 2ου Δημ .Σχολ. πόλεως Καρπάθου,
    Χαράλαμπος Μαυράκης, Δάσκαλος 1/θ Δ.Σ. Πυλών Καρπάθου,
    Δήμητρα Δημητρίου, Προϊσταμένη 1ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Καρπάθου και
Αναστασία Κωνσταντινίδη-Μαρή, Βρεφονηπιαγωγός, Συνιδιοκτήτρια του Παιδικού Σταθμού «ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΩΗ»,
διάβασε το πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής και στη συνέχεια μαζί με τον Καθηγητή Καλλιτεχνικών κ.Παναγιώτη Σταθόπουλο, παρουσίασαν τον τρόπο εργασίας της  Επιτροπής και ανακοίνωσαν τα ονόματα των μαθητών, που βραβεύτηκαν τα έργα τους.

Αξίζει να σημειωθεί  ότι τα πρώτα βραβεία ήταν χρηματικά, με το συνολικό ποσό  των 600 €, το οποίο προσέφερε μετά χαράς ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.Αμβρόσιος, ένα ωραίο προσευχητάρι, που προσέφεραν δωρεάν οι εκδόσεις «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ»  και άλλα κατάλληλα επίκαιρα παιδικά βιβλία, των εκδόσεων «ΠΑΡΡΗΣΙΑ», «ΑΘΩΣ» και «ΑΚΡΙΤΑΣ-Π.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ».Τα βραβεία απένειμε ο Σεβασμιώτατος στους εξής μαθητές:

Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, μαθητές Νηπιαγωγείου και Α’ Δημοτικού
1ο Βραβείο (100 €)
Ειρήνη –Φωτεινή Σπανομανωλή, Νηπιαγωγείο «Φωτεινή Ζωή»
2ο Βραβείο, Βιβλίο
Ηλιάνα Βασιλαράκη, Α τάξη 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου «ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ»
3ο Βραβείο, Βιβλίο
Δημήτρης Παναγιώτου, Νηπιαγωγείο «ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΩΗ»
ΕΠΑΙΝΟΣ, Βιβλίο
Θεοδόσης Θεοχαρίδης, Νηπιαγωγείο «ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΩΗ»
ΕΠΑΙΝΟΣ, Βιβλίο
Κωνσταντίνος Καρατζάς, Προνήπιο, Νηπιαγωγείο Όθους

Β   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, Β, Γ, Δ  Δημοτικού
1ο Βραβείο (150 €)
Μιχαήλ -Άγγελος Ιωαννίδης , Δ τάξη 1ου Δημ. Σχολείου Καρπάθου «ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ»
2ο Βραβείο, Βιβλίο
Ελένη Βρετού, Δημοτικό Σχολείο Κάσου
3ο Βραβείο, Βιβλίο
Μιχάλης–Παντελής Φαρμακίδης, Δ  τάξη 1ου Δημ.Σχολείου Καρπάθου «ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ»
1ος ΕΠΑΙΝΟΣ, Βιβλίο
Θωμάς Πρωτογεράκης, Δ τάξη 1ου Δημ. Σχολείου Καρπάθου «ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ»
2ος ΕΠΑΙΝΟΣ,  Βιβλίο
Καλλιόπη Χανδακάρη, Γ τάξη 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου «ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ»

Γ   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, Ε  - ΣΤ  Δημοτικοῦ -Α  Γυμνασίου
1ο Βραβείο (250 €)
Ευαγγελία Μαστροπαύλου, Α  τάξη ΓυμνασίουΚασου
2ο Βραβείο, Βιβλίο
Ιωάννα –Χαρά Ξυδιάρη, Ε τάξη Δημοτικού Σχολείου Κάσου
3ο Βραβείο, Βιβλίο
Γιώργος Ζλάτος, Στ  τάξη Δημοτικού Σχολείου Ολύμπου.
ΕΠΑΙΝΟΣ, Βιβλίο
Δημήτρης Περσελής, Α τάξη Γυμνασίου Κάσου
ΕΠΑΙΝΟΣ, Βιβλίο
Δομένικος Γκατούλης, Ε τάξη 1ου Δημ.  Σχολείου Καρπάθου «ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ»

Δ   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, Βραβείο γλυπτού
ΒΡΑΒΕΙΟ (100 €)
Μαρίνος Φράγκος, Γ  τάξη 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου

Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε τη μεγάλη χαρά και τη συγκίνησή του για τα λογάκια των παιδιών του Νηπιαγωγείου, αποδέχθηκε την πρόσκλησή τους να επισκεφθεί άμεσα το σχολείο τους, ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς, την κριτική επιτροπή και τα παιδιά για τη μεγάλη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, τα συνεχάρη για τα πολύ ωραία έργα τους, που πραγματικά δημιούργησαν με μεράκι και έμπνευση,  τα παιδιά, που όπως χαρακτηριστικά είπε «είναι όχι απλώς η ελπίδα του μέλλοντός μας αλλά και η ζωή και η ψυχή μας»!


Στην τελετή βράβευσης παρέστησαν ο Πρωτοπρεσβύτερος της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς π.Γεώργιος Δορμπαράκης, Θεολόγος, Φιλόλογος και Συγγραφέας, ο Ιερομόναχος π.Αθανάσιος Γκότσης, οι Πρεσβύτεροι π.Ιωάννης Νεραντζούλης και π.Δημήτριος Ζαγόρας, ο Ιεροδιάκονος π.Αμβρόσιος Μαναρουλάς, ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Μιχάλης Χανιώτης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου κ.Γεώργιος Νισύριος, ο Υποδιοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Καρπάθου, ο  Διοικητής του Ναυτικού Παρατηρητηρίου Καρπάθου, ο Κτηνίατρος κ.Νίκος Σπανός, η Πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Καρπάθου κ.Θεοδώρα Διαμαντή, ο Διευθυντής του Γυμνασίου Καρπάθου κ.Εμμανουήλ Χατζηκωστής, εκπαιδευτικοί,  γονείς και πολλά παιδιά.

Την έκθεση επισκέφθηκαν αργότερα ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και πρώην Υπουργός Υγείας κ.Δημήτριος Κρεμαστινός με τη σύζυγό του κ. Τζένη Κρεμαστινού, Καθηγήτρια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ.Μιχάλης Ερωτόκριτος.

Η εκδήλωση διανθίστηκε με εμπεριστατωμένη ομιλία προς τους γονείς από τη Φιλόλογο Καθηγήτρια Πρεσβυτέρα κ.Σοφία Δορμπαράκη, με θέμα: «Προβλήματα στην επικοινωνία με τα παιδιά μας».


Τα παιδιά αναχώρησαν πολύ ευχαριστημένα και ζήτησαν από τον Σεβασμιώτατο κ.Αμβρόσιο να διοργανώσει κι άλλον έναν τέτοιο διαγωνισμό.

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011: Επίσκεψη  Πρωτ. π.Γεωργίου Δορμπαράκη
Ο Πρωτοπρεσβύτερος της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς π.Γεώργιος Δορμπαράκης, Θεολόγος, Φιλόλογος και Συγγραφέας επισκέφθηκε τη Μονή μας, τέλεσε την ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου και μίλησε στους προσκυνητές. 

Λαμπρή Δευτέρα 25 Απριλίου 2011: Πανήγυρη Μονής

Μέσα στην αναστάσιμη χαρά τελέσθηκε και φέτος η πανήγυρη του Εφόρου και Προστάτου της Μονής μας Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, τη Λαμπρή Δευτέρα 25 Απριλίου 2011.Στις ακολουθίες προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου κ.Αμβρόσιος συμπαραστατούμενος από τον Καθηγούμενο της Μονής Αρχιμ. Καλλίνικο, τον Πρωτοσύγκελλο της Ι. Μητροπόλεως Αρχιμ. π.Επιφάνιο, τους Ιερομονάχους π.Αθανάσιο και π.Αλέξανδρο, τους Πρεσβυτέρους π.Γρηγόριο, π.Μιχαήλ, π.Ιωάννη και π.Δημήτριο και τους Ιεροδιακόνους π.Λουκά και π.Αμβρόσιο, ενώ έψαλε χορός εκλεκτών ιεροψαλτών.

Πολλοί προσκυνητές από τα κάτω χωριά ήλθαν να τιμήσουν τον λαοφιλή Μεγαλομάρτυρα άγιο Γεώργιο. Μεταξύ αυτών ήταν και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Γεώργιος Νισύριος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Εμμανουήλ Σπανομανωλής, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πυλών κ.Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο Διοικητής του Τ.Ε. Καρπάθου Αντισυνταγματάρχης κ.Στυλιανός Μητσέας, ο Διευθυντής του Γυμνασίου Απερίου κ.Βάσος Ταβερνάρης, ο Προϊστάμενος της Πολεοδομίας Καρπάθου κ.Γιάννης Λάμπρος, οι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ.Νικόλαος και Ασημίνα Παπανικολάου, ο Πολιτευτής κ.Γεώργιος Χαλκιάς, ο Διευθύνων ύμβουλος των Αττικών Διαδρομών της Αττικής Οδού κ. Βασίλης Χαλκιάς, ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Απερίου κ.Γεώργιος Μακρής, εκπρόσωποι της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Αττικής και του «ΠΡΩΤΕΑ», εκπρόσωποι άλλων Συλλόγων, εκκλησιαστικοί επίτροποι, εκπαιδευτικοί και πλήθος ευσεβών χριστιανών.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας προσφέρθηκε το παραδοσιακό γεύμα σε όλους τους προσκυνητές στη νέα Τράπεζα της Μονής, το οποίο ευλόγησε ο Σεβ/τος Καρπάθου κ. Αμβρόσιος.

Στην προσφώνησή του ο Καθηγούμενος π.Καλλίνικος ευχαρίστησε τον Σεβ/το άγιο Καρπάθου για το συνεχές ενδιαφέρον και τη φροντίδα του για τη Μονή, τους τακτικούς προσκυνητές της Μονής, τους πολλούς εθελοντές –διακονητές που εργάστηκαν για την προετοιμασία της Μονής για την πανήγυρή της, την οικογένεια του κ.Γεωργίου Διακομανώλη, που προσέφερε τα κρέατα για το τραπέζι, τους πολλούς δωρητές που συνεχίζουν να στηρίζουν με τις δωρεές τους τα έργα της Μονής και κάλεσε και άλλους να βοηθήσουν, ώστε να εξοφληθούν και να ολοκληρωθούν τα έργα στο κτήριο της Τράπεζας της Μονής.

Στους προσκυνητές προσέφεραν γλυκίσματα η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Μητροπολιτικού Ναού Απερίου, ο φιλοπρόοδος Σύλλογος Απερίου «ΟΜΟΝΟΙΑ» και ο αθλητικός Σύλλογος Απερίου «ΠΡΩΤΕΑΣ». Διάφοροι ευσεβείς χριστιανοί προσέφεραν και τα είδη του εορτίου φαγητού, προς τους οποίους, μαζί με όλους όσους παραβρέθηκαν στην Τράπεζα η Ιερά Μονή εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες και εύχεται ο μεγαλομάρτυρας άγιος Γεώργιος να σκέπει, να φρουρεί αυτούς και τις οικογένειές τους και να πρεσβεύει γι’αυτούς στον αναστάντα Κύριό μας.

Σάββατο 7 Μαΐου 2011: Θεία  Λειτουργία για όσους δίνουν εξετάσεις

Το Σάββατο 7 Μαΐου 2011, από τις 7.30-9.30 το πρωί, η Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου-Κάσου και η Ιερά Μονή μας, προσκάλεσαν και φέτος όσους δίνουν τις μέρες εκείνες εξετάσεις για  να συμμετάσχουν στην καθιερωμένη Θεία Λειτουργία, στην Ιερά Μονή.  Για να πάρουν δύναμη, βοήθεια και φωτισμό στον αγώνα που αρχίζει! Λειτούργησαν ο Ηγούμενος π.Καλλίνικος, ο οποίος και μίλησε κατάλληλα στα παιδιά, ο Πρεσβύτερος π.Μιχαήλ και ο Ιεροδιάκονος π.Αμβρόσιος. Έψαλε ο Θεολόγος Καθηγητής του Γυμνασίου και Λυκείου Απερίου κ.Γεώργιος Καμπάς. Συμπροσευχήθηκαν ο Διευθυντής του Λυκείου Απερίου κ.Θεόδωρος Διακογεωργίου, αρκετοί Καθηγητές των παιδιών και οι γονείς τους. Μετά το κέρασμα πήραν τις καθιερωμένες «ευλογίες» και το στυλό. 

Δευτέρα 16 Μαΐου 2011: Εκδήλωση  για την “ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ”.

Τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2011, αμέσως μετά τον Εσπερινό και την Παράκληση προβλήθηκε στην παλαιά τράπεζα της Μονής μας, βιντεοσκοπημένη η  ομιλία που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μαΐου 2011 στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη από τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου Αρχιμανδρίτη κ.Ιωσήφ με το επίκαιρο θέμα: “ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – Εισιτήριο χωρίς επιστροφή;”


Σάββατο 29 Μαϊου 2011:Ομιλία για την Ιστορία της Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου

Ο φιλοπρόοδος πολιτιστικός Σύλλογος Απερίου «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» προσκάλεσε τον Ηγούμενο της Μονής μας να μιλήσει στο Μέγαρο του Απερίου το Σάββατο 29 Μαϊου 2011 για την ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου, με την ευκαιρία του εορτασμού των 50χρονων ιερατικής διακονίας και προσφοράς του Σεβ. Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου κ.Αμβροσίου.

Τρίτη 31 Μαΐου 2001: Αγρυπνία για την απόδοση του Πάσχα

Το βράδυ της Τρίτης 31ης Μαΐου προς Τετάρτη 1η  Ιουνίου 2011 τελέσθηκε  Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Βασσών Καρπάθου, με την ευκαιρία της Αποδόσεως του Πάσχα.  Η Ιερά Αγρυπνία άρχισε στις 8.30 το βράδυ. Τελέσθηκε ο Εσπερινός, ο Όρθρος, ο Αγιασμός και η Θεία Λειτουργία. Πήραν μέρος ο Ηγούμενος της Μονής π.Καλλίνικος, ο Ιερομόναχος π.Αθανάσιος Γκότσης, Εφημέριος Μεσοχωρίου, ο Πρεσβύτερος π.Μιχαήλ Οικονομίδης και ο Ιεροδιάκονος π.Αμβρόσιος Μαναρουλάς, από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Καρπάθου.   Έψαλε ο Ιεροψάλτης και Θεολόγος κ.Φραγκίσκος Οικονομίδης.

Δευτέρα 13 Ιουνίου 2011: Επίσκεψη Λυκείου Ελληνίδων Ρόδου.
Μικρή ομάδα από το Λύκειο Ελληνίδων Ρόδου, με επικεφαλής την Πρόεδρό του, που εκείνες τις μέρες είχε εδράμει στο νησί μας, επισκέφθηκε και τη Μονή μας και συμμετείχε στην ακολουθία του Εσπερινού και της Παρακλήσεως, το απόγευμα της Δευτέρας 13ης Ιουνίου 2011.

Σάββατο 20 Αυγούστου 2011: Μνημόσυνο Ηλία Ζερβουδάκη
Το 40ημερο Μνημόσυνο του αειμνήστου Ηλία Ζερβουδάκη, Καθηγητή σωματικής αγωγής και πρωτοπόρου στυλοβάτη της πολιτιστικής παράδοσης του τόπου μας, τέλεσε το Σάββατο 20 Αυγούστου ο Σεβ. Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου κ.Αμβρόσιος. Συμμετείχαν οι ιερείς π.Καλλίνικος, π.Δημήτριος Τσέκος, π.Μιχαήλ, π.Δημήτριος και ο Διάκονος π.Αμβρόσιος.

Τρίτη 30 Αυγούστου: Βάπτιση
Η Άννα Χρυσού - Schneider, κόρη του Αντώνη  Χρυσού και της Καλλιόπης Schneider βαπτίστηκε στη Μονή μας το απόγευμα της Τρίτης 30ης Αυγούστου. Ανάδοχος ήταν η κ.Αννίτα Χήρας –Σπανού.

Τετάρτη  31 Αυγούστου 2011:  Αγρυπνία για το νέο εκκλησιαστικό έτος και την αρχή της  Ινδίκτου.

Την 1η Σεπτεμβρίου, αρχίζει το κάθε νέο εκκλησιαστικό έτος. Αυτή η μέρα έχει καθιερωθεί από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο ως μέρα προσευχής για το περιβάλλον. Μέσα στο ήρεμο φυσικό περιβάλλον της Μονής τελέσθηκε Ιερά Αγρυπνία από τον π.Καλλίνικο. Έψαλε ο Ιεροδιάκονος π.Αμβρόσιος Μαναρουλάς και ο Διευθυντής του Γυμνασίου Ολύμπου κ.Νικόλαος Ζώης.

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2011: Πανήγυρη Φανερωμένης Πηγαδίων.Η ακολουθία του Όρθρου και η Θεία Λειτουργία τελέσθηκαν στο εξωκλήσι της Φανερωμένης στα Πηγάδια, που πανηγύριζε, από τον Ηγούμενο της Μονής μας π.Καλλίνικο και τους Ιερείς π.Ιωάννη, π.Δημήτριο και τον Διάκονο π.Αμβρόσιο. Μετά την αρτοκλασία μίλησε για την εορτή της Γεννήσεως της Θεοτόκου ο π.Καλλίνικος, ενώ οι γείτονες προσέφεραν κεράσματα στους προσκυνητές.

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011: Μνημόσυνο Ευαγγέλου Γκότση
Το 40ημερο Μνημόσυνο του αειμνήστου Ευαγγέλου Γκότση, κατά σάρκα πατέρα του Ιερομονάχου π.Αθανασίου Γκότση, εφημερίου Μεσοχωρίου, τέλεσε το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου ο Σεβ .Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου κ.Αμβρόσιος. Συμμετείχαν οι ιερείς π.Καλλίνικος, π.Μιλτιάδης, π.Γρηγόριος,  π.Αθανάσιος,  π.Δημήτριος και ο Διάκονος π.Αμβρόσιος.

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου: Βάπτιση
Η Ειρήνη – Ζωγραφία, θυγατέρα του Νικολάου Κρητικού και της Φωτεινής Μαργαρίτη βαπτίστηκε στη Μονή μας το απόγευμα της Κυριακής 18ης Σεπτεμβρίου. Ανάδοχος ήταν η κ.Δέσποινα Μαργαρίτη.

Σάββατο  24 Σεπτεμβρίου 2011: Επίσκεψη Σεβ. Μητροπολίτου Κώου και Νισύρου και Αγιορειτών Ηγουμένων.Με την ευκαιρία συμπληρώσεως 50 ετών ιερατικής διακονίας και προσφοράς του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου κ.Αμβροσίου και για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου το διήμερο 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2011 επισκέφθηκαν και τη Μονή μας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Προηγούμενος της Μονής μας και οι  Πανοσιολογιώτατοι Καθηγούμενοι των Ιερών Μονών του Αγίου  Όρους Μεγίστης Λαύρας Αρχιμ. κ. Πρόδρομος και Ιβήρων Αρχιμ. κ. Ναθαναήλ, ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου Αρχιμ. π.Χρυσόστομος Πίτσης, οι Αρχιμ. π.Επιφάνιος Κάνδρος, της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου και π.Αλέξιος Αλεξόπουλος της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, ο Πρωτοπρεσβύτερος π.Γεώργιος Γεωργακόπουλος της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και ο Αρχιδιάκονος της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος π.Καλλίνικος Γεωργακόπουλος, καθώς και ο πρ. Υπουργός κ. Αριστοτέλης Παυλίδης.

Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011: Βάπτιση
Η Μαρία και η Ειρήνη –Χαριτωμένη, θυγατέρες των Ιωάννη Κούτολου και Σεβαστής Χρυσοχόου βαπτίστηκαν στη Μονή μας το απόγευμα της Κυριακής 9ης Οκτωβρίου. Ανάδοχοι ήταν η δ. Μαρία Λυριστή και  η κ.Δήμητρα Διαβολίτση.
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011: Αγρυπνία Αγίου  Ιωάννου Ελέημονος.

Το βράδυ της Παρασκευής 11 προς το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 20011, τελέσθηκε ιερή αγρυπνία στη Μονή μας για τη γιορτή του Αγίου Ιωάννου  του Ελεήμονος και των Οσίων Νείλου του Ασκητού και Νείλου του Μυροβλύτη. Στις ιερές ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτπουργίας προεξήρχε ο συμπατριώτης μας Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π.Χριστόδουλος, Καθηγούμενος της Ιεράς Συνοδικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Συμεών του νέου Θεολόγου Καλάμου Αττικής, συμπαραστατούμενος από τον Ηγούμενο της Μονής μας π.Καλλίνικο, τους Ιερομονάχους π.Αθανάσιο Γκότση και π.Σπυρίδωνα Καράμαλη, τον Πρεσβύτερο π.Ιγνάτιο Τζαρίμα και τον Ιεροδιάκονο π.Αμβρόσιο Μαναρουλά.

Έψαλαν ο Οσιώτατος Αγιοσυμεωνίτης Μοναχός π.Βαρσανούφιος, ο Δόκιμος Μοναχός Νικόλαος και ο κ.Χριστόδουλος, εκ της Συνοδείας του Γέροντος π.Χριστοδούλου. Μετά την αρτοκλασία, μίλησε ο Γέροντας Χριστόδουλος με θέμα: "Εκ του Γεροντικού, λόγος περί λόγου και σιωπής".

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011: Ομιλία με θέμα «Τι είναι και τι δεν είναι ταπείνωση».

Το απόγευμα της Δευτέρας 14ης Νοεμβρίου 2011, αμέσως μετά τον Εσπερινό και την Ιερά Παράκληση, πραγματοποιήθηκε ομιλία στην Τράπεζα της Μονής μας για τους ευλαβείς προσκυνητές της. Μίλησε  ο συμπατριώτης μας Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π.Χριστόδουλος, Καθηγούμενος της Ιεράς Συνοδικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Συμεών του νέου Θεολόγου Καλάμου Αττικής με θέμα: «Τι είναι και τι δεν είναι ταπείνωση».

Παραβρέθηκαν οι Αγιοσυμεωνίτες πατέρες: Ιερομόναχος π.Χερουβείμ και Μοναχός π.Βαρσανούφιος, ο Δόκιμος Μοναχός Νικόλαος, οι οποίοι και έψαλαν αρχικά τρεις ύμνους -μεγαλυνάρια, συνθέσεις του Αρχιμ. π.Χριστοδούλου, ο Ηγούμενος της Μονής μας π.Καλλίνικος, οι Πρεσβύτεροι π.Ιγνάτιος Τζαρίμας και π.Ιωάννης Νεραντζούλης, ο Ιεροδιάκονος π.Αμβρόσιος Μαναρουλάς και αρκετοί πιστοί.

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011: Ομιλία με θέμα «Η ζωή μετά τη ζωή».Με το πολύ σημαντικό θέμα «Η ζωή μετά τη ζωή» μίλησε στη νέα Τράπεζα της Μονής μας ο Αγιορείτης Μοναχός π.Νίκων, Γέρων του Ιερού Κελλίου Αγίου Σπυρίδωνος, της Νέας Σκήτης. Ο Γέροντας π.Νίκων αναφέρθηκε με πλήθος αληθινών γεγονότων στη ζωή μετά το θάνατο, τις μεταθανάτιες εμπειρίες και απάντησε στις  πολλές ερωτήσεις του πολυπληθούς ακροατηρίου.

 Παραβρέθηκαν οι Ιερομόναχοι π.Σπυρίδων, οι ιερείς π.Ιγνάτιος, π.Δημήτριος και ο Διάκονος π. Αμβρόσιος, η Αντιδήμαρχος κ.Μαρία Χριστοδούλου, ο Δημοτικός  Σύμβουλος κ.Εμμανουήλ Σπανομανωλή,  εκπρόσωποι φορέων  και πλήθος κόσμου.

Ο Γέροντας π.Νίκων συναντήθηκε με τους νέους της Καρπάθου, στην Πνευματική Εστία της Μητροπόλεως, το βράδυ της Πέμπτης 1 Δεκεμβρίου, όπου και απάντησε στους προβληματισμούς και τις απορίες τους και συζήτησε μαζί τους, αμέσως μετά έδωσε συνέντευξη στον κ.Γεώργιο Χατζηκουτσό, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και το βράδυ της Παρασκευής 2 Δεκεμβρίου 2011 μίλησε στους ενηλίκους της ενορίας της Ευαγγελιστρίας για πνευματικά θέματα.

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011: Ελαιομάζεμα

Και πάλι φέτος, ομάδα εθελοντών ρίχτηκε με όρεξη στο μάζεμα του ευλογημένου καρπού, της ελιάς. Αδελφοί μας, κάθε ηλικίας, με κέφι και χαρά μάζεψαν τις ελιές της Μονής μας... Παρόντες και εργαζόμενοι και οι πατέρες Αθανάσιος, Μιχαήλ και ο Διάκονος Αμβρόσιος. Ξεχωριστή παρουσία η κ.Μαρία Παραγιού, η μεγαλύτερη στην ηλικία και στη δύναμη και οι μικροί Ευάγγελος Σπανός και Νικόλαος και Θεόδωρος Γιαλίζης. 100 κιλά λάδι ήταν φέτος η παραγωγή μας. Ας τους σκεπάζει όλους η Χάρη του Θεού!http://aggeorgebasson.blogspot.com