Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ Πατριαρχικός Επίτροπος της Ιεράς Μονής και της Εξαρχίας Πάτμου.

ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΟΡΙΣΕ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ Κ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ ΠΑΤΜΟΥ

Ἀνακοινωθέν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου(24.02.2013).

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας ἀπό τῆς Τετάρτης, 20ῆς, μέχρι καί τοῦ Σαββάτου, 23ης τ. μ. Φεβρουαρίου 2013.
Κατ᾿ αὐτάς ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα καί ἐλήφθησαν ἐπ' αὐτῶν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.
Ἐπίσης ἀνεγνώσθη ἔκθεσις τῆς εἰς Πάτμον ἀποσταλείσης Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας πρός θεώρησιν τῆς ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ καί Νήσῳ ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως, μεθ' ὅ ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος:
α) ἀπήλλαξε τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀντίπαν Νικηταρᾶν ἀπό τῶν καθηκόντων αὐτοῦ ὡς Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου Πάτμου,
β) διώρισε τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Κύριλλον, Ἐκκλησιάρχην τῆς Μονῆς, Τοποτηρητήν τῆς Ἡγουμενείας, καί
γ) διώρισε τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί τῆς Ἐξαρχίας Πάτμου.
Ἐν τέλει τῆς τελευταίας συνεδρίας, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κυρίου Γενναδίου, ἐκ μέρους τῶν ἀποχωρούντων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἐπί τῇ λήξει τῆς παρούσης συνοδικῆς περιόδου.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 24ῃ Φεβρουαρίου 2013
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.